Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Eergerelateerd geweld in en om de school

01-01-2010

Het scholenproject ‘Eergerelateerd geweld in en om de school’ heeft beoogd om kennis en inzicht over eergerelateerd geweld te ontwikkelen en om een aanpak te formuleren gericht op de vroegsignalering en het doorverwijzen van eergerelateerd geweld op scholen.

Samenwerkingsverband Albeda College Rotterdam en ROC van Twente.

Korte inhoud

Twee scholen hebben in nauwe samenwerking een pilotproject ontwikkeld. Het scholenproject ‘Eergerelateerd geweld in en om de school’ heeft enerzijds beoogd om kennis en inzicht over eergerelateerd geweld te ontwikkelen, en anderzijds om een aanpak te formuleren gericht op de vroegsignalering en het doorverwijzen van eergerelateerd geweld op scholen.

Visie en uitgangspunten

Eergerelateerd geweld is een vraagstuk dat steeds meer de aandacht van maatschappelijke instellingen verdient. Docenten en hun collega’s op scholen hebben intensief contact met mogelijke slachtoffers, en hebben om die reden een belangrijke taak om eergerelateerd geweld te signaleren. Enerzijds leveren zij daarmee een bijdrage aan de aanpak van een maatschappelijk thema, anderzijds draagt signalering in en om de school en een doorverwijzing naar een effectieve aanpak van dit thema eraan bij dat deelnemers niet vroegtijdig de school verlaten, en dat zij hun opleiding voltooien.

Doelstelling

 • Het project geeft inzicht in de aard van eergerelateerd geweld en –gedrag zoals deze zich voordoet op de deelnemende onderwijsinstellingen.
 • Het project levert een concrete bijdrage aan invulling van beleid en een overdraagbare aanpak met betrekking tot eergerelateerd geweld
 • Het project levert een concrete bijdrage aan kennisontwikkeling en vaardigheden m.b.t. signalering en weerbaarheid van leerkracht, deelnemer en familie (ontwikkeling en beproeving van werkwijzen)
 • Het project geeft inzicht in de signalering, omgang cq. afhandeling van zaken waarbij eerproblematiek mogelijk aan de orde is gedurende de looptijd van het project, en constateert daarbij succesfactoren en knelpunten.

Dit is gebeurt door middel van

 1. Verspreiding wegwijzer eergerelateerd geweld aan onderwijsinstellingen met een begeleidende brief vanuit OCW mede namens Justitie
 2. Inventarisatie (onderzoek) stand van zaken preventie eergerelateerd geweld in en om de school (Voortgezet Onderwijs en Middelbaar Beroeps Onderwijs)

Doelen van dit onderzoek zijn

 • wat zijn mogelijke vroegsignalen op basis van casussen en registratiesystemen?
 • door wie worden de signalen van eergerelateerd geweld in de scholen waargenomen?
 • hoe is met de zaken omgegaan en welke knelpunten en successen hebben zich daarbij voorgedaan?
 • wat is de invloed van de werking van zorgstructuren en andere lokale partners hierbij?

Doelgroep

Medewerkers en leerlingen scholen.

Reikwijdte tot nu toe

Het project is uitgevoerd van 2007 tot 2009 op het Albeda College en het ROC Twente.

Producten

Publicaties

Producten die als voorbeeld kunnen worden gebruikt in andere projecten

 • Visiedocument:
  Hierin wordt concreet beschreven wordt hoe de visie zal wordt gerealiseerd in een werkproces.
 • Intentieverklaring
  Hierin wordt het voornemen tot samenwerken expliciet gemaakt. Alle betrokken maken zich sterk voor het project en maken afspraken over de formele beschrijving van het project, de rolverdeling, taken en verantwoordelijkheden, de samenwerking maar ook de eventuele ontbinding van de samenwerking.
 • Samenwerkingsovereenkomst
  Het gezamenlijk te behalen resultaat tussen interne en externe ketenpartners wordt vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst.
 • Weerbaarheidstraining voor jongeren:
  De training beoogt de persoonlijke weerbaarheid van deelnemers die te maken hebben met erekwesties te vergroten. Jongeren krijgen kennis, inzicht, vaardigheden en houdingen nodig om ‘weerbaar’ te zijn bij conflicten over erekwesties. De training wordt zowel in groepen als individueel aangeboden.
 • Flyer voor alle medewerkers van de onderwijsinstelling:
  De flyer heeft als doel medewerkers informeren over de manier waarop de school omgaat met het thema eerzaken. Daarnaast is het doel van de flyer de actiebereidheid van de medewerkers van de school vergroten, zodat deze medewerkers bij signalering daadwerkelijk handelen volgens de voorgestelde werkwijze.
 • Training 2de lijns medewerkers:
  De training is gericht op het opbouwen van inhoudelijke expertise over het onderwerp eergerelateerd geweld en het ontwikkelen en eigen maken van competenties en vaardigheden in relatie tot de activiteiten die 2de lijns medewerkers verrichten in het project.
 • Training 1 de lijns medewerkers:
  De training is gericht op het ontwikkelen en eigen maken van competenties en vaardigheden in relatie tot het thema. Daarnaast is de training gericht op kwaliteitsverhoging en borging van competenties en vaardigheden van betrokkenen in het project.
 • Scholing over eergerelateerd geweld:
  De training is bedoeld voor alle betrokkenen op strategisch, tactisch, en operationeel niveau, om bewustwording van de problematiek te creëren.

Mogelijkheden voor overdracht:

De publicaties zijn te downloaden en te bestellen.

Evaluatieonderzoek

Er is een nulmeting gedaan en het project is gemonitord.

Publicaties

Zie hierboven.

Praktische gegevens

ROC van Twente
Loopbaancentrum 2e lijn,
telefoon 074- 850 3464
en
Albeda College
Goverdien Philips
g.philips@rotterdamsonderwijsbeleid.nl

Samenwerkingspartners:
Het ministerie van VROM / Wonen, Wijken en Integratie financierde het project.