Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Instrumenten

20-02-2019Richtlijn Vermoeden van ouderenmishandeling in het medisch-specialistisch zorgdomein

Samengesteld door de Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie

20-12-2018Advies opzet monitor aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Advies van de Adviescommissie onderzoeks- en kennisprogramma Geweld hoort nergens thuis

20-07-2018Checklist Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Checklist voor managers bij de implementatie van de meldcode binnen de eigen organisatie.

28-09-2017Veiligheid en risico's inschatten: wat helpt?

De zin en onzin van risicotaxatie-instrumenten

28-09-2017Hoe pak je loverboyproblematiek aan?

Checklist voor gemeenten.

29-11-2016Signalenkaart huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking om zo vroeg mogelijk te signaleren

15-11-2016Richtlijn Vermoeden van seksueel misbruik

Seksueel misbruik bij kinderen is een vorm van kindermishandeling, maar komt ook voor onder leeftijdsgenoten (seksueel geweld, seksueel-overschrijdend gedrag, sexting). Deze richtlijn beperkt zich tot seksueel misbruik bij kinderen, indien er over seksueel misbruik wordt gesproken wordt daar seksueel misbruik bij kinderen (0-18 jaar) mee bedoeld.

15-11-2016Richtlijn Kindermishandeling spoedeisende zorg

De spoedeisende medische zorg is een belangrijke plaats voor de signalering van kindermishandeling. Hier wordt gebruikgemaakt van screeningsinstrumenten voor kindermishandeling. De Richtlijn signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg is tot stand gekomen om (wetenschappelijk onderbouwd) antwoord te geven op de vraag of screeningsinstrumenten helpen bij de correcte signalering van kindermishandeling.

22-09-2016Handelingsprotocol vrouwelijke genitale verminking bij minderjarigen

Geactualiseerde versie september 2016

28-07-2016Monitor Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Hulpmiddel om richting en sturing aan beleid te geven.

11-04-2016Richtlijn blauwe plekken bij kinderen

Beoordeling van blauwe plekken in relatie tot een vermoeden van kindermishandeling.

17-03-2016Signaalkaart meisjesbesnijdenis

Overzicht van signalen van vrouwelijke genitale verminking (vgv, meisjesbesnijdenis) en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

17-03-2016Signaalkaart kindermishandeling

Overzicht van signalen van kindermishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

17-03-2016Signaalkaart ouderenmishandeling

Overzicht van signalen van ouderenmishandeling en mogelijkheden om te handelen, volgens de stappen van de Meldcode.

16-03-2016Richtlijn Kindermishandeling voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Aanbevelingen aan jeugdprofessionals voor het handelen bij (vermoedens van) kindermishandeling.

29-02-2016Verwijsindex risicojongeren

De verwijsindex risicojongeren (VIR) is een landelijk digitaal infomatiesysteem dat risicosignalen van hulpverleners over jongeren (tot 23 jaar) registreert. De VIR draagt bij aan effectiever samenwerken tussen hulpverleners en gemeenten.

21-09-2015De effectiviteit van de meldcode kindermishandeling in de kinderopvang

Een verkennend kwalitatief onderzoek naar het gebruik van de Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld in de kinderopvang regio Amsterdam.

17-09-2015Richtlijn Pleegzorg voor jeugdhulp en jeugdbescherming

Actueel overzicht van de thema’s die spelen in de pleegzorg en de kennis die daarover bestaat. Ook geeft de richtlijn handvatten aan pleegzorgbegeleiders, gedragswetenschappers en voogden.

25-06-2015Richtlijnen uithuisplaatsing en crisisplaatsing

Onderdeel van de Richtlijnen voor professionals in jeugdhulp en jeugdbescherming, een initiatief van de beroepsverenigingen NIP, NVMW en NVO.

01-06-2015Vrijwilligers en het Actieplan ouderen in veilige handen

Praktijkhulp voor vrijwilligers, Leidraad voor lokaal bestuur, Achtergrondinformatie

27-03-2015Richtlijn voor Strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen

Op 1 maart 2015 is de Richtlijn voor strafvordering seksueel misbruik van minderjarigen in werking getreden.

23-03-2015Triage-instrument Veilig Thuis

Triage is een werkwijze voor het bepalen van de urgentie en expertise die nodig is om het geweld te stoppen bij meldingen van huiselijk geweld. Het triage-instrument Veilig Thuis is bestemd voor alle professionals die zich bezighouden met de aanpak van huiselijk geweld, kindermishandeling en seksueel misbruik.

23-02-2015Digitale handreiking Aanpak Kindermishandeling

Vanaf 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de aanpak van kindermishandeling. De digitale handreiking 'Aanpak Kindermishandeling' helpt gemeenten met deze nieuwe taak. De update van de handreiking (februari 2015) is beschikbaar. Deze publicatie is aangepast aan de nieuwe wettelijke situatie per 1 januari 2015.

26-01-2015Toolkit Als mantelzorg ontspoort

Voor Amsterdamse professionals in zorg en welzijn

15-09-2014Toolkit huiselijk geweld voor huisartsen

De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) heeft een online toolkit ontwikkeld met de meest belangrijke informatie over de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld in de huisartsenzorg.

04-09-2014Factor veiligheid. De rol van het sociaal wijkteam bij huiselijk geweld

In de Wmo 2015 worden gemeenten volledig verantwoordelijk voor het voorkomen en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. Sociale wijkteams zullen daar gegarandeerd een rol in krijgen. Hoe ziet die rol eruit? En hoe geeft een wijkteam hier vorm aan?

30-07-2014Kinderen blijvend veilig

Bouwstenen voor verder werken aan vernieuwing in de jeugdbescherming in het nieuwe jeugdstelsel

15-05-2014RegioAanpak Veilig Thuis

Hoe maken gemeenten en instellingen de kwaliteitsimpuls waar?

14-11-2013Wegwijzer: kindermishandeling, huiselijk geweld en grensoverschrijdend gedrag waarbij mensen met een beperking slachtoffer zijn

Deze wegwijzer biedt zorgaanbieders handvatten om grensoverschrijdend gedrag waarbij cliënten slachtoffer zijn, te agenderen binnen hun organisatie.

01-09-2013Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

30-09-2012Toolkit tegen geweld. Aanpak Eergerelateerd Geweld, Huwelijksdwang en Achterlating

Deze toolkit is gebaseerd op de praktijkervaringen in de aanpak van eergerelateerd geweld, gedwongen huwelijken en achterlating van organisaties in Sweden, Duitsand, Cyprus, Nederland en Turkije.

15-06-2012Zorg en grenzen. Handreiking voor het werken aan sociale veiligheid in de ouderenzorg

Een handreiking voor zorgorganisaties die zich willen oriënteren op de aanpak van ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.

14-06-2012Toolkit against violence. Combating Honor Related Violence, Forced Marriages and Abandonment

This toolkit is based on practical experiences from organizations in Sweden, Germany, Cyprus, the Netherlands and Turkey addressing honor related violence, forced marriage and abandonment.

02-04-2012Huisverbod en Crisisopvang bij Ouderenmishandeling

Deze handreiking beschrijft de mogelijkheden voor het inzetten van het huisverbod en crisisopvang bij ouderenmishandeling.

15-07-2010Instrumenten