Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

01-09-2013

Format met handvatten en keuzemogelijkheden voor gemeentelijke aanpak geweld in huiselijke kring en kindermishandeling.

Gemeenten staan voor de opgave om regiovisies te maken voor de aanpak van geweld in huiselijke kring en kindermishandeling. Ze moeten regionaal afspraken maken over de besteding van de middelen die het Rijk beschikbaar stelt aan de centrumgemeenten.
Hoe kunnen gemeenten dit aanpakken? Programma RegioAanpak Veilig Thuis heeft een format gemaakt met handvatten en keuzemogelijkheden.

Onderwerpen

De handreiking gaat in op onder meer de volgende onderwerpen:

  • Kansen voor de regio om samenhang aan te brengen tussen de drie decentralisaties en de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Voor welke regio moet een regiovisie worden gemaakt? Wat betekent daarbij de voorgenomen samenvoeging van het Algemeen Meldpunt Kindermishandeling en het Steunpunt Huiselijk Geweld?
  • Wat zijn de randvoorwaarden voor een inhoudelijke visie? Wat zijn mogelijke kernelementen? Hoe kunnen de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld worden ge├»ntegreerd
  • Stappen voor een goed proces
  • Verdeling van taken en verantwoordelijkheden

Programma RegioAanpak Veilig Thuis

De handreiking is een product van RegioAanpak Veilig Thuis, een gezamenlijk programma van de VNG, de Federatie Opvang en het ministerie van VWW, gericht op een verbeterd, toekomstbestendig stelsel voor het aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. De stuurgroep van het programma stelde de handreiking half april vast. Rond de zomer van 2014 moeten alle gemeenten een regiovisie vaststellen.
Meer informatie

Spoorboekje

Spoorboekje voor het maken van een regiovisie

pdf bestandHandreiking Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling (pdf, 7.5 MB) (via RegioAanpak Veilig Thuis)