Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Toolkit Als mantelzorg ontspoort

26-01-2015

Voor Amsterdamse professionals in zorg en welzijn

Deze toolkit helpt om overbelasting van mantelzorgers te voorkomen en signalen van ontsporing te herkennen. Ook biedt de toolkit houvast om te handelen in situaties van ontsporing. De toolkit vormt de afsluiting van het stedelijke samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...'. Het project werd geleid door Prezens en Markant, en mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

De toolkit 'Als mantelzorg ontspoort' bevat diverse materialen, een handleiding en dvd. Deze kunnen gebruikt worden bij bijeenkomsten en trainingen gericht op het voorkomen van overbelasting van mantelzorgers, het herkennen van signalen van ontsporing en het aangaan van het gesprek hierover met de mantelzorger of verzorgde. Met deze toolkit maken Prezens en Markant de beschikbare kennis over dit onderwerp toegankelijk voor zorg- en welzijnsorganisaties in Amsterdam.

Amsterdamse aanpak

In de toolkit is alle kennis en ervaring gebundeld die de afgelopen twee jaar is opgedaan in het stedelijke samenwerkingsproject 'Als mantelzorg ontspoort...'. De Amsterdamse aanpak richt zich op drie doelgroepen: mantelzorgers, vrijwilligers en beroepskrachten in zorg en welzijn. Bij mantelzorgers is de aanpak gericht op het voorkomen van overbelasting. Bij vrijwilligers wordt ingezet op het herken-nen van signalen van ontsporing van mantelzorgers. Bij beroepskrachten in zorg en welzijn richt de aanpak zich op bewustwording, signalering én handelen, overeenkomstig de wet Verplichte meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Afsluiting stedelijk samenwerkingsproject

De toolkit vormt de afsluiting van 'Als mantelzorg ontspoort...', het stedelijke samenwerkingsproject voor signalering en preventie van ontspoorde mantelzorg. Gedurende twee jaar zijn door de hele stad mantelzorgers, vrijwilligers en professionals voorgelicht en getraind. Het project was in handen van Prezens en het Expertisecentrum Mantelzorgondersteuning Amsterdam (onderdeel van Markant). Ook werd nauw samengewerkt met Steunpunt Huiselijk Geweld Amsterdam (nu onderdeel van Veilig Thuis) en het landelijke kenniscentrum Movisie. Het project werd mogelijk gemaakt door de gemeente Amsterdam.

Meer informatie en bestellen

externe linkToolkit Als mantelzorg ontspoort (Markant.nl)


Toolkit ‘Als mantelzorg ontspoort…’. (2014). Amsterdam: Prezens / Markant.