Databank Effectieve interventies: Effectief

Hieronder vindt u de beschrijvingen van interventies die door de 'databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld' beoordeeld zijn als 'Effectief'.

VoorZorg - Effectief

VoorZorg heeft als doel het terugdringen van het risico op kindermishandeling. Speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. Het gaat om moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren.

Multidimensionele familietherapie (MDFT) - Effectief

MDFT is een familietherapie aangevuld met bemoeizorg. Het is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 19 jaar met vaak meervoudig probleemgedrag zoals crimineel gedrag (bijvoorbeeld geweldsdelicten, in of buiten huiselijke kring), verslaving, spijbelen en die daarnaast vaak gedrags- of psychische stoornissen vertonen.

Vroeger en Verder - Effectief

Vroeger en Verder richt zich op volwassenen die in hun jeugd of in relaties te maken hebben gehad met seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. Doel van de cursus is dat klachten die bij een complexe PTSS horen zijn verminderd en cursisten meer controle hebben over hun denken, voelen en handelen.

Multisysteem Therapie - Effectief

Het hoofddoel van Multisysteem Therapie (MST) is het terugdringen van ernstige gedragsproblemen bij een jongere en het gezin en de omgeving in staat stellen eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf.

Families First - Effectief

Families First is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie en waar uithuisplaatsing van een of meer kinderen gezin dreigt. Het doel is de crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, om zo uithuisplaatsing te voorkomen. De hulp van Families First duurt vier tot zes weken.

Agressieregulatie op Maat Ambulant - Effectief

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant richt zich op agressieve jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt aan het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag.

Agressieregulatie op Maat - Effectief

Agressieregulatie op Maat is een intramurale training gericht op agressieve jongeren van 16 tot 21 jaar. Doel is de zelfbeheersing van deze jongeren te verbeteren om zo de kans op herhaling te verkleinen.