Databank (op weg naar) Effectieve sociale interventies: Goed onderbouwd

Hieronder vindt u de beschrijvingen van interventies die in het kader van de 'databank Effectieve sociale interventies' beoordeeld zijn als 'Goed onderbouwd'.

Je Lijf, je Lief! - Goed onderbouwd

'Je Lijf, je Lief!’ is een lesprogramma met als doel relationeel en seksueel gezond gedrag te bevorderen bij leerlingen in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen wensen en grenzen en die van anderen op het gebied van relaties en seks.

Make a Move+ - Goed onderbouwd

Make a Move+ is een preventieprogramma over seksualiteit en relaties voor jongens (14 t/m 21 jaar) met een lichte verstandelijke beperking. Het programma heeft als doel de seksuele weerbaarheid van jongens met een lichte verstandelijke beperking te vergroten.

De Nieuwe Toekomst - Goed onderbouwd

De Nieuwe Toekomst is een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer 9 maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal.

EVA-Zahir - Goed onderbouwd

EVA-Zahir is een sterk gestructureerd 7x24 uurs zorgprogramma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar uit een collectieve eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld. Een gezinsmedewerker komt vijf keer per week in het gezin en is daarnaast 7x24 uur bereikbaar.

Make a Move - Goed onderbouwd

Make a Move is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor laagopgeleide jongens van 12 t/m 17 jaar. Het programma heeft als doel het bevorderen van (aspecten van) seksuele gezondheid en het voorkomen van seksueel grensoverschrijdend gedrag bij jongens.

Signs of Safety - Goed onderbouwd

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. Het aangaan van een partnerschap met de ouders is een belangrijk element.

Caring dads - Goed onderbouwd

Caring Dads is voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De aanpak bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten. Het betrekken van de moeder en gecoördineerd casemanagement zijn randvoorwaarden.

Girls' Talk+ - Goed onderbouwd

Girls' Talk+ is een groepsprogramma over seksualiteit en relaties voor meiden met een lichte verstandelijke beperking van 14 t/m 21 jaar. In acht bijeenkomsten leren meiden zich seksueel weerbaar te gedragen.

Multifocus - Goed onderbouwd

Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. De methode helpt multi-probleem gezinnen de geweldspiraal te doorbreken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp.

Can you fix it? - Goed onderbouwd

Can You Fix It? is een ‘serious game’ met als doel het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In korte filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel karakter.

Girls' Talk - Goed onderbouwd

Het doel van Girls’ Talk is bevordering van seksuele gezondheid en gezond seksueel gedrag van laagopgeleide adolescente meiden (circa 14-18 jaar) met diverse etnische achtergronden.

Veerkracht - Goed onderbouwd

Veerkracht is gericht op kinderen die vanwege huiselijk geweld samen met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Het biedt een duidelijk kader voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen, maar ook voor opvoedondersteuning en versterking van het netwerk.

Heibel Thuis - Goed onderbouwd

Heibel Thuis is een groepsinterventie voor jongeren van 12-16 jaar die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en hun ouders. Doel is de gevolgen van huiselijk geweld te verminderen.

Vlaggensysteem - Goed onderbouwd

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Tijd voor Toontje - Goed onderbouwd

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het doel is om de gevolgen van huiselijk geweld bij de kinderen - die getuige dan wel slachtoffer zijn geweest van het geweld - te voorkomen en/of verminderen.

Romeo - Goed onderbouwd

Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

Julia - Goed onderbouwd

Julia is een individueel ambulant programma van 24 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen.

Krachtwerk - Goed onderbouwd

Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren.

Niet meer door het lint - Goed onderbouwd

Tijdens groepssessies van deze methode leren geweldplegers om hun gedrag te veranderen. Ze krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te gaan en vergaren inzicht in het ontstaan van (partner)geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen.

En nu ik...! - Goed Onderbouwd

En nu ik…! richt zich op kinderen van 7 t/m 11 jaar die te maken hebben gehad met gewelddadige ruzies en geweld tussen hun ouders. Het doel is het voorkomen of verminderen van posttraumatische stresssymptomen en internaliserend en externaliserend probleemgedrag.

Pas op de grens - Goed Onderbouwd

'Pas op de grens’ is bedoeld voor volwassen mannen met een licht verstandelijke beperking die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen of hebben vertoond. Het gaat om cliënten met een matig of hoog recidiverisico.