Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Databank Effectieve interventies huiselijk geweld en seksueel geweld: een overzicht

Hieronder vindt u de beschrijvingen van alle effectieve interventies. In het rechtermenu staan alle beoordeelde interventies kort vermeld. Via het menu links is meer informatie over de databank beschikbaar.

Merel van Groningen-project - Goed beschreven

Het Merel van Groningen-project is een compleet themapakket over loverboyproblematiek. Het themapakket is gericht op voorlichting en preventie. Jongeren leren onder andere wat een loverboy is, hoe een loverboy te werk gaat en wat de impact is op slachtoffers.

Veerkracht - Goed onderbouwd

Veerkracht is gericht op kinderen die vanwege huiselijk geweld samen met hun moeder in de vrouwenopvang wonen. Het biedt een duidelijk kader voor de begeleiding en ondersteuning van deze kinderen, maar ook voor opvoedondersteuning en versterking van het netwerk.

De Nieuwe Toekomst - Goed onderbouwd

De Nieuwe Toekomst is een groepstraining van 10 bijeenkomsten gecombineerd met een individueel coachingstraject van ongeveer 9 maanden voor vrouwen die te maken hebben gehad met (ernstig) huiselijk geweld. In de training staat activering en het toekomstperspectief centraal.

EVA-Zahir - Goed onderbouwd

EVA-Zahir is een sterk gestructureerd 7x24 uurs zorgprogramma voor meisjes en jonge vrouwen van 12 t/m 23 jaar uit een collectieve eercultuur die op de vlucht zijn voor (dreigend) eergerelateerd geweld. Een gezinsmedewerker komt vijf keer per week in het gezin en is daarnaast 7x24 uur bereikbaar.

Signs of Safety - Goed onderbouwd

Signs of Safety beoogt een veilige (opvoed)situatie voor kinderen te creëren. De methode wordt toegepast in situaties waarin kindermishandeling of verwaarlozing wordt vermoed of is aangetoond. Het aangaan van een partnerschap met de ouders is een belangrijk element.

Girls' Talk - Goed onderbouwd

Girls’ Talk is een preventieprogramma gericht op 14- tot 18-jarige meiden met seksueel riskant gedrag. Via intensieve groepscounseling wordt in acht bijeenkomsten van twee uur met de meiden gewerkt aan seksueel gezond gedrag.

Caring dads - Goed onderbouwd

Caring Dads is voor vaders die pleger zijn (geweest) van partnergeweld en/of kindermishandeling. Het richt zich specifiek op hun rol en verantwoordelijkheid als vader en opvoeder. De aanpak bestaat uit zeventien groepsbijeenkomsten. Het betrekken van de moeder en gecoördineerd casemanagement zijn randvoorwaarden.

VoorZorg - Effectief

VoorZorg heeft als doel het terugdringen van het risico op kindermishandeling. Speciaal opgeleide VoorZorgverpleegkundigen bezoeken jonge aanstaande moeders tijdens hun zwangerschap en eerste levensjaren bij hen thuis. Het gaat om moeders die te maken hebben met een opeenstapeling van risicofactoren.

Vroeger en Verder - Effectief

Vroeger en Verder richt zich op volwassenen die in hun jeugd of in relaties te maken hebben gehad met seksueel misbruik en/of lichamelijk geweld. Doel van de cursus is dat klachten die bij een complexe PTSS horen zijn verminderd en cursisten meer controle hebben over hun denken, voelen en handelen.

Multifocus - Goed onderbouwd

Multifocus is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte aanpak van huiselijk geweld. De methode helpt multi-probleem gezinnen de geweldspiraal te doorbreken. Een intensief casemanager heeft de regie in handen en combineert samen met ketenpartners crisishulpverlening met systeemgerichte hulp.

Can you fix it? - Goed onderbouwd

Can You Fix It? is een ‘serious game’ met als doel het verminderen van seksueel grensoverschrijdend gedrag van jongeren tussen de 12 en 18 jaar. In korte filmpjes komen leeftijdsgenoten terecht in situaties met een seksueel karakter.

Heibel Thuis - Goed onderbouwd

Heibel Thuis is een groepsinterventie voor jongeren van 12-16 jaar die huiselijk geweld hebben meegemaakt, en hun ouders. Doel is de gevolgen van huiselijk geweld te verminderen.

8-fasenmodel - Goed beschreven

Het 8-fasenmodel is een methode om mensen met hulpvragen op meerdere leefgebieden te ondersteunen met het doelgericht werken aan hun toekomst. Het gaat om een stapsgewijze individuele begeleiding, waarbij de kwaliteiten, het netwerk en de vraag van de cliënt centraal staan.

Vlaggensysteem - Goed onderbouwd

Het Vlaggensysteem stimuleert gezond seksueel gedrag en draagt bij aan het voorkómen en terugdringen van seksueel grensoverschrijdend gedrag onder kinderen en jongeren. Het biedt professionele opvoeders handvatten om seksueel gedrag adequaat te beoordelen, het bespreekbaar te maken en om gepast te reageren.

Tijd voor Toontje - Goed onderbouwd

Tijd voor Toontje is een programma voor kinderen van 0 tot 10 jaar en hun moeders in de (vrouwen)opvang die huiselijk geweld hebben meegemaakt. Het doel is om de gevolgen van huiselijk geweld bij de kinderen - die getuige dan wel slachtoffer zijn geweest van het geweld - te voorkomen en/of verminderen.

Multisysteem Therapie (MST) - Effectief

Het hoofddoel van Multisysteem Therapie (MST) is het terugdringen van ernstige gedragsproblemen bij een jongere en het gezin en de omgeving in staat stellen eventuele toekomstige problemen zelfstandig het hoofd te bieden. Meestal wordt ook gewerkt aan het vergroten van vaardigheden van de jongere zelf.

Romeo - Goed onderbouwd

Romeo is een ambulant individueel programma van 12 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit jongens van 12 tot en met 18 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag vertonen.

AWARE - Goed beschreven

De methode AWARE biedt bij stalking via een elektronisch alarmsysteem veiligheid aan slachtoffers. Daarnaast brengt het de hulpverlening, gericht op empowerment, op gang.

Julia - Goed onderbouwd

Julia is een individueel ambulant programma van 24 bijeenkomsten. De doelgroep bestaat uit meisjes van 13 tot 19 jaar die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben meegemaakt of signalen daarvan vertonen.

Je Lijf, je Lief! - Goed onderbouwd

Dit lesprogramma richt zich op moeilijk lerende jongeren en jongeren met een licht verstandelijke beperking in het praktijkonderwijs. Doel is hen te ondersteunen in het beter herkennen en respecteren van de eigen seksuele grenzen en die van anderen.

Vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens - Goed onderbouwd

Doel van deze interventie is dat jongvolwassenen met een lichte verstandelijke beperking zich meer bewust zijn van hun eigen wensen en behoeften op het gebied van vriendschap, verkering, vrijen en kinderwens. Ook beschikken ze na de cursus over meer kennis over bijvoorbeeld vrijen en voorbehoedsmiddelen.

Krachtwerk - Goed onderbouwd

Krachtwerk is een krachtgericht begeleidingstraject voor mensen in multiprobleemsituaties die in sociaal isolement dreigen te raken. Krachtwerk wordt vooral ingezet in de maatschappelijke opvang, in de vrouwenopvang en bij de begeleiding en opvang van zwerfjongeren.

Als ik haar was... - Goed onderbouwd

De methode Als ik haar was…maakt huiselijk geweld onder allochtonen bespreekbaar. Deelnemers aan groepsbijeenkomsten gaan naar aanleiding van een film onder leiding van een getrainde voorlichter met elkaar in gesprek.

Samen misbruik de baas - Goed onderbouwd

De methode Samen misbruik de baas richt zich op vrouwen met een verstandelijke beperking die slachtoffer zijn van seksueel misbruik. Doel is om problemen die zij als gevolg van het misbruik ondervinden te verminderen.

Niet meer door het lint - Goed onderbouwd

Tijdens groepssessies van deze methode leren geweldplegers om hun gedrag te veranderen. Ze krijgen handvatten om met moeilijke situaties om te gaan en vergaren inzicht in het ontstaan van (partner)geweld en hoe ze dit kunnen voorkomen.

Families First - Effectief

Families First is bedoeld voor gezinnen in een acute crisissituatie en waar uithuisplaatsing van een of meer kinderen gezin dreigt. Het doel is de crisis op te lossen en de veiligheid in het gezin te vergroten, om zo uithuisplaatsing te voorkomen. De hulp van Families First duurt vier tot zes weken.

Agressieregulatie op Maat Ambulant - Effectief

Agressie Regulatie (AR) op Maat Ambulant richt zich op agressieve jongeren in de leeftijd van 16 tot 24 jaar. Er wordt zowel individueel als in groepen gewerkt aan het leren reguleren van agressieve gevoelens en gedrag.

Agressieregulatie op Maat - Effectief

Agressieregulatie op Maat is een intramurale training gericht op agressieve jongeren van 16 tot 21 jaar. Doel is de zelfbeheersing van deze jongeren te verbeteren om zo de kans op herhaling te verkleinen.

Oranje Huis - Goed onderbouwd

De Oranje Huis-aanpak richt zich op gezinnen die te maken hebben met huiselijk geweld en hiervoor een beroep doen op de vrouwenopvang. De aanpak combineert de opvang met systeemgerichte hulp aan het hele gezin. Er wordt gewerkt aan veiligheid, herstel en het duurzaam stoppen van het geweld.

Asja - Goed onderbouwd

Asja is een 7x24 uursprogramma voor meisjes van 14 tot 23 jaar die via loverboys in de prostitutie terecht zijn gekomen of die het risico lopen daarin te belanden. Doel van de methode is om de meisjes veiligheid en bescherming te bieden.

Horizonmethodiek - Goed onderbouwd

De Horizonmethodiek is gericht op kinderen van 4 tot 12 jaar die seksueel misbruik hebben meegemaakt, en hun niet-misbruikende ouders. Doel is het verminderen van negatieve gevolgen van seksueel misbruik en het herstellen van vertrouwen en (sociaal) functioneren bij de kinderen.

Geweldloos verzet in gezinnen

Doel van de methode is dat ouders een einde maken aan het gewelddadige of destructieve gedrag van hun kind. Zij worden hierbij geholpen door leraren, mensen uit de directe omgeving en hulpverleners. Belangrijk aandachtspunt is dat de aanpak niet tot escalatie leidt. De ouders volgen een aantal samenhangende stappen, zoals openheid naar buiten toe en het kind laten weten dat het gedrag niet langer wordt geaccepteerd.

Eigen Kracht-conferentie

De Eigen Kracht-conferentie heeft als doel burgers zeggenschap en regie laten houden over hun eigen leven. Het is een activerings- en besluitvormingsinstrument, waarbij burgers samen met deelnemers uit hun eigen omgeving plannen bedenken om problemen op te lossen.

MeMoSA (Mentormoeders bij huiselijk geweld)

De methode MeMoSA richt zich op het terugdringen van partnergeweld bij moeders of vrouwen die zwanger zijn. Mentormoeders coachen deze vrouwen. Dit doen ze onder meer door hen te stimuleren om professionele hulp te zoeken en hun sociale netwerk te verbeteren.

Stay in Love

Stay in Love is een preventieprogramma, dat wil voorkomen dat jongeren een gewelddadige relatie ontwikkelen. Het ondersteunt jongeren van 12 tot 15 jaar op het vmbo bij het vormen van gezonde relaties door kennis aan te reiken en vaardigheden bij te brengen.

Als muren kunnen praten

Als muren kunnen praten richt zich op jongeren tussen de 13 en 16 jaar die getuige zijn geweest van heftige ruzies of geweld tussen hun ouders. Het doel is het verminderen en voorkomen van psychische, lichamelijke en psychosociale klachten bij jongeren als gevolg van dit geweld.

Uit de schaduw van de ander

De methode Uit de schaduw van de ander bestaat uit groepshulpverlening aan vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Het doel is het stoppen van partnergeweld en het doorbreken van de cirkel van geweld die leidt tot sociaal isolement.

Toekomstgerichte Begeleiding

De methode Toekomstgerichte Begeleiding ondersteunt cliënten in opvangvoorzieningen bij het ontwikkelen van een realistisch toekomstbeeld. Dit gebeurt door samen met de cliënt capaciteiten en potenties te benoemen en vaardigheids- en kennistekorten vast te stellen.

De Aanpak

De Aanpak is een methode om geweld binnen partnerrelaties te stoppen. Daarnaast wordt de verwerking op gang gebracht en worden beide ouders gestimuleerd actief te participeren in de opvoeding en zorg voor hun kinderen.

Motiverende gespreksvoering

Motiverende gespreksvoering heeft als doel om gedragsverandering bij cliënten op gang te brengen. In de eerste fase staat het ontwikkelen van de motivatie van de cliënt om te veranderen centraal. De tweede fase richt zich op het versterken van de betrokkenheid bij veranderingen en op het ontwikkelen van een plan om de verandering te realiseren.