Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Justitieel georiënteerd educatieprogramma voor daders

Geweld in Relaties Interventie Project (GRIP)

Korte inhoud

GRIP is een daderbehandelprogramma voor daders van huiselijk geweld in Amsterdam. Het betreft een in de Verenigde Staten ontwikkeld justitieel georiënteerd educatieprogramma, waarin daders die schuldig zijn bevonden aan geweld tegen de partner, gedurende zes á zeven maanden een gestructureerd groepsprogramma geboden wordt met wekelijkse bijeenkomsten. Om het model toe te spitsen op de Nederlandse situatie is een klein aantal wijzigingen aangebracht.
De deelnemers worden door reclasseringswerkers aangemeld bij de behandelende instantie.
Na aanmelding volgt een intake van maximaal vier individuele gesprekken, waarmee een beeld wordt verkregen van de dader en zijn gedrag. Vervolgens worden individuele behandeldoelen opgesteld. De intake dient tevens ter motivering en oriëntatie op deelname aan de groep. Na de intakefase volgt het groepsprogramma. De groep bestaat uit maximaal acht deelnemers. In het behandelprogramma wordt gewerkt met een cyclus van acht modulen van elk drie bijeenkomsten; elke module behandelt een ander thema. De groep wordt begeleid door twee behandelaars.

Visie/uitgangspunten

GRIP maakt gebruik van een cognitief-gedragsmatige methodiek met specifieke aandacht voor machtsverhoudingen in het algemeen en verhoudingen tussen man en vrouw in het bijzonder. Relationeel geweld wordt in deze methode gezien als aangeleerd gedrag, dat als middel wordt gebruikt om binnen een relatie macht en controle uit te oefenen. Het behandelprogramma is gebaseerd op het Duluth Domestic Abuse Intervention Project, dat in de jaren tachtig is ontwikkeld in Duluth in de Verenigde Staten.

Doel van de methodiek

Voorkomen van herhaling van gewelddadig gedrag in huidige of volgende relaties.

Doelgroep

Mannen die strafrechtelijk veroordeeld zijn of in afwachting zijn van een veroordeling voor het plegen van lichamelijk, psychisch en/of seksueel geweld tegen de vrouwelijke partner.

Reikwijdte tot nu toe

  • Startdatum: voorbereiding gestart in 1997; behandelingen in 2000.
  • Looptijd: GRIP is op 31 oktober 2002 officieel overgedragen aan De Waag Amsterdam, waar het programma is geïmplementeerd in het reguliere aanbod.
  • Toepassingsgebied: Amsterdam e.o.
  • Aansluiting bij interne activiteiten: onderdeel van de ketenaanpak in Amsterdam.

Mogelijkheden voor overdracht

Er is een Draaiboek behandelprogramma geweld in relatie interventie project (GRIP) (Amsterdam: Vrouwenopvang Amsterdam / Politie Amsterdam-Amstelland, 2000).

Materialen

Geen.

Evaluatieonderzoek

M. van Hoedt en M. Jansen, Evaluatie geweld in relaties interventie project Amsterdam (GRIP) (Houten: Ipso Facto, 2002).
Bij het evaluatieonderzoek bleek het aantal deelnemers sterk achter te blijven bij de verwachting, waardoor een effectmeting niet mogelijk bleek. Er is daarom besloten de oorzaken van de achterblijvende instroom in het evaluatieonderzoek centraal te stellen.

Publicaties

  • M. Jansen, ‘Grip op plegers van huiselijk geweld.’ SEC, 2002.

Praktische gegevens

Naam organisaties: De Waag Amsterdam
Telefoonnummer: 020 - 615 94 60
E-mail: info@dewaag-amsterdam.nl
Samenwerkingspartners: De Waag Amsterdam, Vrouwenopvang Amsterdam, Politie Amsterdam-Amstelland