Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Professionele hulp aan gezinnen waarin huiselijk geweld plaatsvindt

Op de rails

Korte inhoud

Op de Rails biedt professionele hulp aan gezinnen waarbinnen huiselijk geweld plaatsvindt. Op de Rails is een onderdeel van Stichting Perspektief. Gezinnen worden intensief ambulant begeleid door de gezinsbegeleiders.
Een gezinsbegeleider bezoekt een gezin 1 á 2 keer in de week, per bezoek maximaal twee uren. De methodiek richt zich op zowel de pleger als het slachtoffer met het oogmerk verandering aan te brengen in de dagelijkse handelingen. Geweld is de rode draad in de begeleiding. Vooral aan het begin van het traject wordt er veel aandacht besteed aan het geweld. Hoe zag het eruit? Wat deed het met de pleger en het slachtoffer? Hoe voelde men zich na een geweldsuitbarsting? Waar lag de oorsprong, bij welk gedrag? Cliënten krijgen handvatten mee om te leren omgaan met en vroegtijdig herkennen van een oplopende spanningsboog en op een constructieve wijze om te gaan met frustraties en miscommunicaties.

Visie / uitgangspunten

Het hulpaanbod van “Op de Rails” bestaat uit intensieve begeleiding in de thuissituatie van gezinnen waar huiselijk geweld een rol speelt. Het uitgangspunt is dat het gezin als geheel hulp dient te krijgen, omdat de mechanismen die huiselijk geweld veroorzaken door het hele (gezins)systeem in stand worden gehouden. Voor het doorbreken van de vicieuze cirkel, die zo kenmerkend is voor huiselijk geweld, is verandering in het gehele gezinssysteem nodig.

De theoretische visie van waaruit gewerkt wordt, is een combinatie van de systeem- en contextuele benadering en de seksespecifieke analyse van huiselijk geweld. Vanuit deze visie wordt huiselijk geweld gezien als een gezinsprobleem en een maatschappelijk probleem, dat samenhangt met de ongelijke machtsverhouding tussen mannen en vrouwen, volwassenen en kinderen.

Doel van de methodiek

Ambulante intensieve gezinsbegeleiding in de thuissituatie, waar Op de Rails een voorbeeld van is, heeft als doel het stoppen van huiselijk geweld.
De subdoelen zijn:

  • Vergroten van de draagkrachten van het gezin en verkleinen van de draaglast.
  • Verbeteren van het functioneren van de gezinsleden.
  • (Her)krijgen van autonomie voor elk van de gezinsleden (afhankelijk van de mogelijkheden, zoals leeftijd, ontwikkelingsfase, aanleg e.d.).
  • (Her)krijgen van grip op de situatie.
  • (H)erkennen van ieders behoeften.
  • Mobiliseren van de eigen kracht van elk van de gezinsleden.
  • Versterken van het netwerk van de gezinsleden.
  • Basis scheppen voor een niet-gewelddadige toekomst van het gezin.

Doelgroep

Het hulpaanbod “Op de Rails” richt zich op gezinnen/primaire leefeenheden waar, naast andere problemen, huiselijk geweld een prominente rol speelt. Een voorwaarde voor hulp is, dat alle leden gemotiveerd zijn om te werken aan gedragsverandering, zodat het geweld stopt.
Er zijn geen contra-indicaties.

Reikwijdte tot nu toe

Startdatum: juni 2003
Looptijd: vier jaar
Toepassingsgebied: Delft, Westland en Oostland
Aansluiting bij interne activiteiten: Op de Rails is een onderdeel van Stichting Perspektief.

Mogelijkheden voor overdracht

Geen

Materialen

Geen

Evaluatieonderzoek

Geen

Publicaties

De publicatie pdf bestand“Op de Rails” Ambulante hulp aan gezinnen met huiselijk geweld problematiek (pdf, 294 Kb) (via movisie.nl) 2005, is een samenwerkingsproject van de Stichting VOZH en TransAc en is ook te bestellen via externe linkwww.movisie.nl

Praktische gegevens

Naam organisatie: Stichting Perspektief
Telefoonnummer: 015- 2841000
Fax: 015- 2126916
Contact: info@perspektief.nu
Website: externe linkwww.perspektief.nu
Samenwerkingspartners:
Politie Haaglanden, Amk, Bureau Jeugdzorg, Raad voor de Kinderbescherming, de Waag, GGZ-Delfland, ASHG en Stichting Kwadraad.