Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Caraweelo: van oude tradities naar nieuwe discussies

02-07-2013

Handreiking (toolkit) gericht op preventie van schadelijke traditionele praktijken vanuit breder perspectief.

Deze handreiking is gemaakt in het kader van het project “Caraweelo: van oude tradities naar nieuwe discussie” dat in 2012 en 2013 is uitgevoerd in twee regio’s Amsterdam e.o. en Tilburg/Eindhoven ter preventie van schadelijke traditionele praktijken binnen de Somalische gemeenschap in Nederland.
Aanleiding van het project is dat in de laatste jaren weliswaar veel aandacht is voor schadelijke traditionele praktijken, maar de aanpak voornamelijk gericht is op de preventie en bestrijding van afzonderlijke geweldsvormen (eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, gedwongen achterlating en vrouwelijke genitale verminking).

Breder perspectief

Het project Caraweelo wil de oorsprong van het geweld bespreken, niet de afzonderlijke geweldsuitingen, maar breder de mensenrenrechten, de rechten van het kind, het geweld tegen vrouwen en kinderen. Door bespreekbaar maken van de ongelijke machtsverhoudingen tussen mannen, vrouwen en kinderen, kan de geweldsproblematiek duurzaam doorbroken worden en er een vernieuwde manier gevonden worden hoe met elkaar om te gaan in gelijkheid en respect.

pdf bestandCaraweelo: van oude tradities naar nieuwe discussies (pdf, 1,25 MB)


Saïd, S. H., Snelders, P., van Eyma, J. (2013). HANDREIKING “CARAWEELO Van Oude tradities naar Nieuwe discussies”: Preventie van Schadelijke Traditionele Praktijken vanuit breder perspectief. Amsterdam:
SONPPCAN.