Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Deurtje Open, Deurtje Dicht (DODD)

Lespakket over sociale weerbaarheid en relatievorming.

Samenvatting

DODD (2005) is een lespakket waarmee met mensen met een lichte of matige verstandelijke handicap gewerkt kan worden aan sociale weerbaarheid en relatievorming. Er is veel aandacht voor fysieke- en verwerkings¬oefeningen en voor het leerproces er omheen.

Doel

Het lespakket is voor mensen met een handicap om hen bewuster te maken van zichzelf,
en hen sociaal weerbaarder te maken. Het pakket is ook toepasbaar voor therapeuten en behandelaars die verwerking van machts¬ongelijkheid en misbruik ten doel hebben.

Doelgroep

Het lespakket is bedoeld voor mannen en vrouwen vanaf zestien jaar met een lichte of matige verstandelijke handicap. Door de stapsgewijze aanpak kunnen ook mensen met een zwaardere handicap er profijt van hebben. Het materiaal is zowel te gebruiken door ouders van mensen met een beperking, als door begeleiders.

Aanpak

De opzet van het materiaal is stapsgewijs en de thema´s zijn concreet uitgewerkt. Het pakket kan in z´n geheel (9 thema’s) en per thema apart gebruikt worden. Bovendien kan het op maat worden toegesneden, doordat de snelheid waarmee thema´s worden behandeld aangepast kan worden aan de cursist. Voor het beïnvloeden van groei in bewustzijn wordt geadviseerd meerdere thema’s te trainen. Onderwerpen zijn eigenwaarde, zelfvertrouwen aanleren, gevoelens herkennen, benoemen en uiten, vriendschap en relaties en de verschillen daartussen, pesten, seksuele intimidatie en macht binnen relaties. De spelscènes op de dvd´s zijn grotendeels gespeeld door mensen met een handicap.

'Deurtje open, deurtje dicht' is een vervolg op het 'Koffertje Weerbaarheid' (uit 1997). Het koffertje heeft de zelfde doelgroep en heeft het doel mensen met een handicap weerbaar te maken tegen seksueel misbruik. Het koffertje kan ingezet worden voor het (aan)leren van vaardigheden, waarmee mensen zich kunnen weren tegen ongewenste intimiteiten. Wel is het van belang om het gehele programma te trainen.
Het pakket bevat 3 video´s met korte en concrete filmbeelden en hebben een rustige montage. De video werkt met herhaling van boodschappen en herkenbare praktijkvoorbeelden van misbruik gekoppeld aan woonsituaties en directe omgeving.
Video 1 gaat over lichaamsbewustzijn, video 2 over gevoelens rond seksueel misbruik en video 3 over voorbeeldgedrag, vaardigheden om te reageren.
De videoserie gaat vergezeld van een handleiding met methoden waarmee hulpverleners seksueel geweld bespreekbaar kunnen maken en mensen met een verstandelijke handicap kunnen trainen in weerbaarheid.

Bereik

Het pakket wordt regelmatig afgenomen door zorginstellingen. Ook de trainingen worden regelmatig gegeven. Verder onderzoekt men de toepassing van het pakket in het speciaal voortgezet onderwijs.

Overdraagbaarheid

Bij het lespakket is een train de trainersprogramma voor begeleiders/trainers ontwikkeld). Deze vijfdaagse training is verdeeld over een aantal maanden, waarin de trainers o.a. een praktijkstage krijgen, en leren werken met de twee lespakketten.

Materiaal

Het DODDpakket bestaat uit twee dvd-s van ieder 120 minuten, een boek met veel inhoudelijke informatie voor begeleiders/trainers), en oefeningen voor cursisten (WerkBoek), een oefenboek voor cursisten (DoeBoek), een gevoelsplatenserie, signaalplaatjes en tips voor sociaal en weerbaar gedrag.

Evaluatieonderzoek

Voor zover bekend heeft er geen evaluatieonderzoek plaats gevonden.

Praktische gegevens

Stichting Philadelphia Zorg
Postbus 22
8070 AA Nunspeet
Telefoon:0341 - 278500
Contactpersoon: c.andel@philadelphia.nl
www.philadelphia.nl