Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen

31-03-2016

Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten

Voor de preventie en aanpak van huiselijk geweld is al het nodige aan instrumenten opgebouwd, vooral als het gaat om op personen gerichte instrumenten die ingezet worden als er daadwerkelijk sprake is van huiselijk geweld. Wat tot op heden nog ontbreekt, is een instrument waarmee bepaald kan worden dat de kans op huiselijk geweld dermate hoog is dat er enige vorm van actie noodzakelijk is. Het gaat dan specifiek om een instrument dat professionals helpt om het „niet-pluis-gevoel‟ te vertalen naar een gemeenschappelijk gedragen perspectief. In deze rapportage is naar een dergelijk instrument toegewerkt.

Kleurcodering

Doel van het onderzoek is te komen tot een instrument voor het signaleren van en het reageren op geweld binnen gezinnen. Er wordt gewerkt aan een kleurcodering die al dan niet een vervolgactie vereist. Naast de kans op geweld speelt daarbij een rol de mate waarin de situatie acuut is, en daarmee de noodzaak tot een directe interventie.

Niet-pluis-gevoel

Het instrument zal vooral een middel zijn om het ‘niet-pluis-gevoel’ van professionals vanuit een gemeenschappelijk perspectief te beoordelen, en is dus niet bedoeld om in te zetten na een huiselijk geweldincident. Daarvoor staan andere strafrechtelijke, civielrechtelijke en bestuursrechtelijke middelen (strafrechtelijke vervolging, straatverbod en het huisverbod) ter beschikking die vooral reactief van karakter zijn. Het gaat met name om risicoanalyse. Het instrument moet voor verschillende risiconiveaus indicaties voor interventies bieden. Het gezin staat daarbij centraal.

Download

pdf-bestandDe Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen (pdf-bestand, 1,32 MB, via Beke.nl)


Kuppens, J. Bremmers, B. en Ferwerda, H. (2016). De Veiligheidsindicator Geweldssignalering Gezinnen. Naar een methodiek om veiligheidsrisico’s op geweld binnen gezinnen in te schatten. Arnhem: Bureau Beke.
ISBN/EAN 978-90-75116-86-1
In opdracht van Nationale politie, Landelijk Bureau Huiselijk Geweld en de Politietaak, en Mutsaers-stichting Venlo.