Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Leidraad Veilige zorgrelatie

20-04-2016

De leidraad gaat over het voorkómen van en omgaan met grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie.

Op 1 oktober 2013 is de conceptleidraad Veilige zorgrelatie gelanceerd. Negen zorgorganisaties hebben de conceptleidraad getest. Augustus 2014 verscheen de definitieve leidraad; april 2016 is deze geactualiseerd:
externe linkveiligezorgrelatie.nl.

Doel van de leidraad

De leidraad Veilige zorgrelatie is samen met de praktijk ontwikkeld. Zorgorganisaties vinden de term 'leidraad' beter passen bij het doel: handvatten bieden voor bewustwording, preventie en interventie bij grensoverschrijdend gedrag en mishandeling in de professionele zorgrelatie. De doelgroep zijn zorgorganisaties in de langdurende zorg (verpleging, verzorging en thuiszorg, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg). Hoewel veel beroepskrachten en vrijwilligers met toewijding voor cliënten zorgen, komt grensoverschrijdend gedrag of mishandeling helaas ook voor. Tijdens de startbijeenkomst op 1 oktober 2013 noemden de deelnemers verschillende voorbeelden. Ook gaven zij aan hoe lastig het kan zijn hiermee om te gaan. De leidraad biedt handvatten om dit gedrag te voorkomen en om te handelen als het zich onverhoopt toch voordoet. De leidraad is een van de actiepunten uit het Actieplan 'Ouderen in veilige handen'.

Drie versies

Op externe linkveiligezorgrelatie.nl vindt u drie versies van de leidraad:

  • een overzicht op 1 A4
  • een compacte versie met de aanbevelingen (voor besluitvorming)
  • een uitgewerkte versie, met een toelichting op de aanbevelingen, tips en aandachtspunten en verwijzingen naar kennis en hulpmiddelen.

Pilot VVT, Gehandicaptenzorg, GGZ

Om na te gaan of de (concept)leidraad bruikbaar is voor de praktijk en handreikingen biedt aan zorgorganisaties, is deze getest. Deze ervaringen zijn gebruikt voor de doorontwikkeling. In de VVT gingen negen organisaties in de periode oktober 2013 – mei 2014 met de (concept)leidraad aan de slag. De pilot-organisaties waren: Amaris/Gooizicht, Cardia, Driezorg, MagentaZorg, Noorderbreedte, Topaz, Van Neynselgroep, Volckaert, ZZGZorggroep.