Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Preventieve voorlichting aan groepen meisjes

Pretty Woman

Korte inhoud

Pretty Woman geeft preventieve voorlichting aan groepen meisjes. De voorlichting vindt plaats op scholen, in buurtcentra en moskeeën, in instellingen zoals de meisjesgevangenis en op diverse andere plekken waar risicomeiden aanwezig zijn. Tijdens de voorlichting gaan medewerkers uitgebreid in op de ronselpraktijken van loverboys en op andere vormen van misbruikrelaties. Ze praten met de meisjes over hun ervaringen met vriendjes en gaan in op de vraag wat je moet doen als je te maken krijgt met ronselpraktijken, of behoefte hebt aan bijvoorbeeld gesprekken over relaties. Ook besteden de medewerkers aandacht aan het emotionele aspect van seksuele voorlichting. Wat zijn je persoonlijke grenzen? Kun je een jongen binden met seks? Wat betekent liefde eigenlijk? Wat verwacht je van je partner? Wanneer weet je dat iemand echt verliefd op je is?
Pretty Woman geeft ook preventieve voorlichting aan gemengde groepen (jongens en meisjes). Hierbij wordt ingegaan op de vraag hoe een gezonde liefdesrelatie op te bouwen valt, en welke gedragsaspecten daarbij een rol spelen.

Om te voorkomen dat risicomeiden vallen voor de verkeerde jongens, is vaak meer nodig dan eenmalige voorlichting. Daarom worden risicomeiden doorverwezen naar de Pretty Woman-hulpverleners voor individuele gesprekken of groepsbijeenkomsten (zie projectbeschrijving ‘Pretty Woman – hulpverlening’).

Naast preventieve voorlichting biedt Pretty Woman ook nog een laagdrempelige informatievoorziening aan: meiden kunnen elke dag binnenlopen in het Pretty Woman-pand in het centrum van Utrecht voor een praatje of informatie. Op deze wijze wordt een eerste kennismaking met het aanbod vergemakkelijkt en wordt een laagdrempelige vorm van nazorg geboden.

Visie en uitgangspunten

De visie en aanpak van Pretty Woman zijn gebaseerd op de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en op methodieken uit de vrouwenhulpverlening. De werkwijze is laagdrempelig en outreaching. De belangrijkste uitgangspunten:

 • er wordt vindplaatsgericht gewerkt;
 • de meisjes wordt inzicht geboden in hun gedrag;
 • hulpverleners proberen zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke behoeftes van cliënten en/of het veld;
 • het ‘hier en nu’ vormt het uitgangspunt voor de hulpverlening;
 • de relatieverslaving (het consequent aangaan van ongezonde liefdesrelaties), de seksualisering van het gedrag en de prostitutie worden benoemd in termen van overlevingsmechanismen;
 • het ondersteuningssysteem van het meisje wordt betrokken bij de hulpverlening;
 • er wordt gewerkt vanuit emancipatorische uitgangspunten.

Doel van de methodiek

 • Voorkómen dat meiden in misbruikrelaties en/of prostitutie terechtkomen.
 • Hulp bieden aan meiden die reeds in risicorelaties en/of prostitutie verzeild zijn geraakt.

Doelgroep

 • Minderjarige meisjes met risicovolle contacten, die een verhoogd risico lopen om in een misbruikrelatie terecht te komen (ook wel ‘risicomeisjes’ genoemd).
 • Meisjes tot 25 jaar die daadwerkelijk in de prostitutie werken of gewerkt hebben (ook wel ‘praktiserende’ of ‘ex-praktiserende meisjes’ genoemd).

De meisjes die met dit project bereikt worden hebben verschillende etnisch-culturele achtergronden. Gemiddeld is de helft van de meisjes allochtoon.

Reikwijdte tot nu toe

 • Startdatum: 1996.
 • Looptijd: Pretty Woman begeleidt een groot aantal risico- en praktiserende meisjes. Het bereik onder risicomeisjes via de voorlichting voor groepen is aanzienlijk. De meeste VMBO-scholen in het werkgebied van Pretty Woman zijn goed bekend met het aanbod, en laten de voorlichting jaarlijks terugkomen. Met een aantal instellingen zijn structurele afspraken gemaakt met betrekking tot de voorlichting.
 • Toepassingsgebied: Utrecht.
 • Aansluiting bij interne activiteiten: het project is geen onderdeel van de reguliere activiteiten van de betrokken organisaties. Het is vooralsnog een tijdelijk project.

Mogelijkheden voor overdracht

In het kader van de ISO-certificering is de methodiek beschreven in het ISO-rapport. Dit wordt door Stade uitgegeven in een boekje dat eind mei klaar is.

Materialen

Diverse folders.

Evaluatieonderzoek

 • Bureau Terpstra & van Dijke (in opdracht van de Gemeente Utrecht), One of a kind. Evaluatieonderzoek Pretty woman. Utrecht: Bureau Terpstra & van Dijke, 2003.

Publicaties

 • Stade Advies (in opdracht van het ministerie van Justitie), Preventie en Hulpverlening Meisjesprostitutie; zes projectbeschrijvingen. Den Haag: VNG, 2002.
 • Er is een boekje in de maak over ‘peer education’ m.b.t. misbruikrelaties bij jongeren.

Praktische gegevens

Naam organisatie: Pretty Woman
Contactpersoon: L. Prinssen, B. Spaans
Telefoonnummer: 030 - 2361999
E-mail: prettywoman@stichtingstade.nl
Samenwerkingspartners: Pretty Woman is een samenwerkingsproject van de Utrechtse welzijnsorganisatie Stade en Bureau Jeugdzorg Utrecht