Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Vormen van preventie

Primaire preventie richt zich op het wegnemen van de factoren die kunnen leiden tot (huiselijk) geweld. Dit gebeurt door middel van voorlichting en educatie gericht op de gehele bevolking.
Secundaire preventie richt zich door voorlichting en educatie op speciale doelgroepen waar (huiselijk) geweld voorkomt. Men wil daarmee de omvang van de problematiek, binnen de doelgroep, verminderen.
Tertiaire preventie richt zich op het verminderen van de negatieve gevolgen of het voorkomen van recidive van (huiselijk) geweld.

Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits

30-03-2016

Respect Limits (RL) is een ambulante individuele gedragsinterventie voor jongens, gericht op het her-kennen en respecteren van seksuele grenzen. De doelgroep bestaat uit jongens tussen de twaalf en achttien jaar, die niet eerder zijn veroordeeld voor een seksueel delict.

Vraagstelling van het onderzoek

Het doel van RL is het voorkomen van zedenrecidive bij jongens die seksueel grensoverschrijdend gedrag hebben vertoond. De vijf hoofdvragen die in het onderzoek beantwoord moesten worden, luidden als volgt:

  • In hoeverre wordt de gedragsinterventie RL uitgevoerd volgens de handleidingen?
  • Indien er zich knelpunten voordoen bij de uitvoering van de gedragsinterventie RL, wat zijn daarvoor de redenen?
  • Wat zijn de bevorderende en belemmerende factoren bij de implementatie van de gedragsinterventie RL?
  • Hoe beoordelen de betrokken instanties de gedragsinterventie RL en wat zijn hun ervaringen?

Conclusies

De conclusies van het onderzoek betreffen de indicatiestelling en het opleggen van RL (en daarmee de respectievelijk potentiƫle en ingestroomde doelgroep), de implementatie, programma-integriteit en knelpunten in de uitvoering, de ervaringen van medewerkers, samenwerkingspartners en deelne-mers en tot slot de haalbaarheid van een toekomstige doeltreffendheidstudie en effectevaluatie van RL.

Download de samenvatting en het volledige rapport

externe linkProcesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits (via wodc.nl)


Bertling, L., Smit, W., Timmermans, M., Witkamp, B. (2016). Procesevaluatie gedragsinterventie Respect Limits. Amsterdam: Regioplan Beleidsonderzoek, WODC.