Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Apeldoorn tekent Protocol Kindspoor+

18-05-2011

Apeldoorn wil kindermishandeling beter bestrijden. Daarom hebben verschillende instanties onlangs het ‘Protocol Kindspoor+’ ondertekend. De instanties werken intensief samen om zoveel mogelijk te voorkomen dat kinderen in hun ontwikkeling worden geschaad door een gezinssituatie met huiselijk geweld.

Partners

Politie, Bureau Jeugdzorg, Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK), de Raad voor de Kinderbescherming en het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) ondertekenden het protocol. Hierin zijn afspraken vastgelegd over de hulp aan slachtoffers van huiselijk geweld die jonger dan 18 jaar zijn. De vijf instanties werken al enige tijd gecoördineerd samen in de hulpverlening aan gezinnen en kinderen, die te maken hebben met geweld en mishandeling.

Hele gezin

De hulpverlening is gericht op zorg aan het hele gezin en beoogt een veilige situatie te creëren. Het gaat daarbij om fysieke en emotionele veiligheid. Het snel en zorgvuldig signaleren van ontwikkelingsproblemen, zodat organisaties in een vroeg stadium hulp kunnen bieden, is een belangrijke opgave voor de samenwerkende instanties. Door een adequaat hulpaanbod aan het kind en de opvoeders te bieden kan erger voorkomen worden. Door de inzet van vrijwillige hulpverlening is het in veel gevallen mogelijk dat er geen verplichte hulpverlening of andere maatregelen nodig zijn.

Gemeentelijk beleid

Het gemeentelijk beleid bij de aanpak en preventie van huiselijk geweld is vastgelegd in de regionale beleidsnota vrouwenopvang en huiselijk geweld 2012 t/m 2015 'De onmacht voorbij; weerbaar en beschermd' die in april van dit jaar door de gemeenteraad van Apeldoorn is vastgesteld.