Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Antwoord op Kamervragen over het preventief opleggen van huisverboden

27-05-2011

De minister van Veiligheid en Justitie geeft in deze brief antwoord op de vragen van het Kamerlid Arib (PvdA) over het preventief opleggen van huisverboden.

Vraag 1

Kent u het bericht externe linkHuisverboden preventief opgelegd

Antwoord 1

Ja.

Vraag 2, 3 en 4

Deelt u de mening dat het opleggen van huisverboden nog voordat er sprake is geweest van aangifte van huiselijk geweld, een effectief middel kan zijn ter voorkoming van huiselijk geweld? Zo ja, deelt u dan ook de mening dat de bekendheid van dit middel moet worden vergroot? Zo nee, waarom niet? Zijn u andere voorbeelden van preventieve huisverboden dan in het genoemde artikel staan bekend? Zo ja, om hoeveel gevallen gaat het?Wat is uw mening over de juridische houdbaarheid van preventieve uithuisplaatsen? Deelt u de mening dat indien dit middel nog niet toegestaan zou zijn dat dat zou moeten worden geregeld? Zo ja, hoe gaat u dit bewerkstelligen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord 2, 3 en 4

De Wet tijdelijk huisverbod voorziet in de mogelijkheid een huisverbod op te leggen aan degenen van wie een dreiging van huiselijk geweld uitgaat. Daarmee kan van overheidswege worden opgetreden, ook indien er (nog) geen (aantoonbare) strafbare feiten zijn gepleegd. Het huisverbod kan dus preventief worden opgelegd.

In 2010 is de procesevaluatie Wet tijdelijk huisverbod gereed gekomen. Hieruit blijkt onder andere dat in 86% van de opgelegde huisverboden samenloop is met het strafrechtelijk traject; in de overige gevallen is sprake van preventief opgelegde huisverboden.

Dit rapport heb ik, samen met de beleidsreactie op dit onderzoek, op 14 februari jl mede namens de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan u toegezonden. Een deel van uw vragen is beantwoord bij voornoemde brief van 14 februari.

Uw overige vragen maken onderdeel uit van het Verslag Schriftelijk Overleg dat de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie op 28 maart jl. aan mij ter beantwoording heeft voorgelegd. De beantwoording hiervan zal uw Kamer op korte termijn ontvangen.

Downloads

pdf bestandDownload de vragen en antwoorden in pdf-formaat (pdf, 40 Kb) (via www.officielebekendmakingen.nl)