Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Deskundigheidsbevordering aanpak kindermishandeling een feit

27-06-2011

Professionals geven aan dat ze de afgelopen jaren deskundiger zijn geworden in het herkennen van kindermishandeling en bewuster handelen bij een vermoeden hiervan. Dat blijkt uit de eindrapportage Regionale aanpak kindermishandeling van het Nederlands Jeugdinstituut en de eindrapportage effectevaluatie regionale aanpak kindermishandeling van Berenschot en het Verwey-Jonker Instituut die vandaag aan de Tweede Kamer zijn aangeboden.

Beide rapportages geven volgens staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) aan dat er op het gebied van de regionale aanpak kindermishandeling in de afgelopen jaren veel is gerealiseerd. Gemeenten en instellingen zijn in beweging gekomen. Het onderwerp staat hoog op de agenda. Daarbij zijn binnen de regio’s, door een steeds grotere wordende groep betrokken partijen, samenwerkingsafspraken gemaakt en vastgelegd in regionale handelingsprotocollen en convenanten.

Meldcode

Ook is er aansluiting gezocht bij de ontwikkelingen op het gebied van de op handen zijnde wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. In bijna alle regio’s is het scholingsplan gereed en in uitvoering. De ‘train de trainer’ methodiek wordt door meerdere regio’s genoemd als een interessante werkwijze voor duurzame en betaalbare deskundigheidsbevordering.

Circa tien regio’s hebben het regionaal handelingsprotocol van de regionale aanpak kindermishandeling nog niet afgerond. Met de betreffende regio’s zijn concrete afspraken gemaakt hoe en wanneer dit in 2011 alsnog zal gebeuren. Alle regio’s krijgen in 2011 een financiële bijdrage van 50.000 euro via het Gemeentefonds om de regionale handelingsprotocollen af te ronden en de aanpak kindermishandeling duurzaam in de regio te verankeren dan wel de aanpak kindermishandeling te optimaliseren. De verankering van de regionale aanpak kindermishandeling binnen de lopende ontwikkelingen en bestaande structuren binnen de regio’s is een blijvend aandachtspunt.

Nieuw actieplan

De uitkomsten en aanbevelingen van deze rapportages neemt de staatssecretaris mee in een nieuw actieplan voor de aanpak van kindermishandeling, dat zij de Kamer na de zomer zal doen toekomen.