Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Grote verschillen in aanpak kindermishandeling tussen en binnen gemeenten

13-12-2011

Meer meldingen van kindermishandeling, maar het beleid van gemeenten in de aanpak van kindermishandeling is heel verschillend. In vergelijkbare gemeenten en wijken lopen de aantallen meldingen van vermoedens van kindermishandeling ver uiteen. Dit is de belangrijkste conclusie uit de rapportage Kinderen in Tel over kindermishandeling, die vandaag verschijnt.

Elk jaar worden er in Nederland meer kinderen gemeld bij een Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). In 2009 ging het om ruim 28.000 kinderen. In 2003 waren het 10.000 kinderen. De cijfers laten zien dat er tussen gemeenten grote verschillen zijn in de hoeveelheid meldingen. Ook het meldgedrag loopt uiteen. Bij de 25 gemeenten met de meeste meldingen zitten alleen steden uit Zuid-Holland en Friesland.

Kinderen in Tel

De rapportage Kinderen in Tel over kindermishandeling bevat gegevens die in de periode 2003-2009 voor Kinderen in Tel bij de AMK's verzameld zijn. Het speerpunt van het onderzoek zijn de gemelde kinderen, wie ze zijn, welke leeftijd ze bij de melding hebben en van welke soort kindermishandeling ze slachtoffer geworden zijn. Daarnaast is de instroom in en het bereik van de hulpprogrammas voor kinderen waarin de problematiek rond mishandeling een duidelijke plaats heeft, in kaart gebracht. Deze data - uitgewerkt voor de G4-gemeenten (Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht) en voor Leeuwarden, Groningen en Dordrecht laten zien dat het aantal kinderen dat doorstroomt naar kindspecifieke interventies, sterk verschilt.

Conclusies

Een conclusie van Kinderen in Tel over kindermishandeling is dat er veel is geïnvesteerd in een hogere instroom van meldingen kindermishandeling maar niet in het afstemmen van het beleid. Het is de vraag of dat tot de beste oplossing voor mishandelde kinderen leidt. Er is ook geen volgende stap gemaakt: het is niet vanzelfsprekend dat de gemelde kinderen doorstromen naar hulptrajecten.

De aanbevelingen van Kinderen in Tel zijn:

  1. Ontwikkel een landelijk gevalideerde set van beproefde interventies om de problemen die kinderen door mishandeling ondervinden, te behandelen.
  2. Zet in op grotere schaal specifieke interventies voor het behandelen van door mishandeling veroorzaakte psychische aandoeningen bij kinderen.
  3. Onderzoek: Waarom het meldgedrag van bepaalde steden, zoals Dordrecht en Leeuwarden, verschilt van steden waar weinig meldingen zijn, zoals Utrecht en Amsterdam. Waaraan de aanmerkelijke verschillen liggen tussen en binnen gemeenten en wijken. En wat de uiteenlopende manieren zijn waarop AMK´s met meldingen omspringen.

Dit rapport is een thematische publicatie binnen Kinderen in Tel. Het Databoek Kinderen in Tel is al ruim vijf jaar een inspiratiebron voor voor innovatief lokaal jeugdbeleid.