Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Ketensamenwerking succesfactor huisverbod

06-11-2012

Betrokken beroepskrachten beschouwen de ketenaanpak en de ketensamenwerking als grootste succesfactoren van het huisverbod. Dat blijkt uit WODC-onderzoek naar de aard, omvang en handhaving van beschermingsbevelen in Nederland.

Een beschermingsbevel is een beslissing in het kader van een civiel-, strafrechtelijk of bestuursrechtelijke procedure, waarbij, ter bescherming van een persoon, gedragsregels (verboden, geboden of beperkingen) worden opgelegd aan een volwassen persoon. Het tijdelijk huisverbod is zo’n beschermingsbevel.

Achterblijvers

De ketenpartners zijn over het algemeen tevreden over de registratie van de huisverboden – zowel in het eigen registratiesysteem als in de gedeelde webapplicatie Khonraad. Verder blijkt dat zij, bij de controle op de naleving van het huisverbod, sterk afhankelijk zijn van de informatie en signalering van de achterblijvers. Deze hebben echter soms een ambivalente houding tegenover het huisverbod en melden overtredingen niet altijd. Als de achterblijver bij een huisverbod op eigen initiatief contact opneemt met de uithuisgeplaatste, dan is de bereidwilligheid bij de professionals om in te grijpen minder groot.

Als andere knelpunten werden genoemd: het capaciteitsgebrek bij de politie, het gebrek aan kennis bij enkele partners en de wisselende reacties vanuit het OM op overtredingen. Het (vermeende) spanningsveld tussen het strafrecht en het bestuursrecht levert ook problemen en misverstanden op.