Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Multidisciplinair onderzoek seksueel geweld

17-01-2012

Er komt een multidisciplinair onderzoek naar seksueel geweld en daaraan gerelateerde verschijnselen zoals kindermishandeling, huiselijk geweld en gedwongen prostitutie. Dit onderzoek moet ‘diepgaand inzicht’ verschaffen ‘in dit ernstige misdrijf dat zulke ingrijpende gevolgen heeft voor de slachtoffers en voor de maatschappij’, aldus minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

Met dit besluit reageert het kabinet op de aanbevelingen van de commissie-Deetman, die onderzoek deed naar seksueel misbruik in de katholieke kerk. Bij het onderzoek wil de minister ook de conclusies betrekken van de commissie-Samson, die onderzoek doet naar seksueel misbruik in overheidsinstellingen.

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Verder stellen Opstelten en staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten (VWS) een Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik in. Hiermee voert het kabinet de aanbeveling van Deetman uit dat de overheid moet zorgen voor een geïntegreerde en effectieve aanpak van seksueel misbruik van minderjarigen.

De Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik gaat er mede op toezien dat het Actieplan aanpak kindermishandeling wordt uitgevoerd. Dit plan is onlangs aangeboden aan de Tweede Kamer en bevat maatregelen voor verbetering van de preventie, signalering en bestrijding van kindermishandeling.

Verjaringstermijn

De bewindspersonen schrijven in hun reactie dat reeds verjaarde zedenmisdrijven niet alsnog kunnen worden vervolgd. Uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens blijkt dat er geen ruimte is voor wetgeving die dat mogelijk zou maken. Wel is er ruimte om nog lopende verjaringstermijnen te verlengen of op te heffen.

Het kabinet heeft deze ruimte al benut met een wetsvoorstel dat de vervolgingsverjaring opheft voor de ernstigste zedenmisdrijven en voor zedenmisdrijven tegen kinderen. Dit wetsvoorstel is ingediend omdat de huidige regeling onvoldoende rekening houdt met het feit dat er soms decennia voorbij gaan voor slachtoffers van ernstige zedenmisdrijven naar buiten treden met hun verhaal.