Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kritisch rapport aanpak kindermishandeling Tilburg

09-10-2013

Instellingen in Tilburg die te maken kunnen krijgen met kindermishandeling moeten de signalering, samenwerking, informatie-uitwisseling en regievoering verbeteren. Dat concluderen de inspecties van Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) die twee calamiteiten onderzochten die zich vorig jaar voordeden in de gemeente.

Bij de eerste calamiteit ging het om een baby die is overleden als gevolg van mishandeling, de tweede betrof een eenjarig kind dat met zwaar letsel en een vermoeden van mishandeling werd opgenomen op de intensive care van een ziekenhuis. Betrokken organisaties waren onder meer GGD, Maatschappelijk Werk, AMK, huisartsen, ziekenhuizen, politie, sociale zaken en schuldhulpverlening.

Knelpunten

De inspecties hebben onderzoek gedaan naar de samenwerking tussen de betrokken instellingen. Uit de reconstructie van de hulp aan beide gezinnen komt naar voren dat het niet is gelukt om op basis van de risicofactoren en signalen te zorgen voor een veilige omgeving voor de kinderen. Belangrijke knelpunten waren:

  • Het herkennen, duiden en handelen op basis van risico's en signalen: In beide gezinnen was sprake van een combinatie van risicofactoren. Op verschillende momenten zijn signalen afgegeven dat de kinderen mogelijk niet veilig waren, maar deze risico's en signalen zijn verschillend gewogen en informatie over risico's en signalen is niet of laat gedeeld.
  • De organisatie van de hulp: De regiefunctie wisselde en was onvoldoende krachtig. Wanneer hulp niet tot stand kwam, bijvoorbeeld toen ouders belangrijke hulp afhielden, hebben professionals geen alternatieven geboden of verdere stappen ondernomen.

Verbeteracties

De gemeente Tilburg heeft aangegeven verbeteracties in gang te zetten. Afgesproken is dat de inspecties actief worden geïnformeerd over de voortgang en de geboekte resultaten.