Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kinderombudsman bezorgd over spanningen in gezin door crisis

11-09-2013

Steeds meer kinderen worden de dupe van de economische crisis. Dat blijkt uit de Kinderrechtenmonitor 2013. Volgens Kinderombudsman Marc Dullaert leven steeds meer kinderen leven in armoede. Hij maakt zich zorgen over de toename van spanningen in gezinnen door financiële problemen, wat zou kunnen leiden tot kindermishandeling. “We moeten ervoor waken dat de jeugd niet het kind van de rekening wordt."

De Kinderrechtenmonitor, die vandaag wordt gepresenteerd, laat op basis van feiten en cijfers, trends en ontwikkelingen zien hoe het met de rechten van kinderen in Nederland is gesteld. De monitor is in opdracht van de Kinderombudsman opgesteld door de Universiteit Leiden en het CBS.

Meldcode

De Kinderrechtenmonitor verscheen in 2012 voor het eerst. De Kinderombudsman signaleerde toen dat veel kinderen in armoede opgroeien. Een aantal dat sindsdien is gestegen tot 377.000 kinderen. Ook vroeg de Kinderombudsman vorig jaar aandacht voor de 118.000 kinderen, die slachtoffer zijn van kindermishandeling. De verplichte meldcode voor professionals is volgens hem een goed initiatief, maar concrete stappen om deze cijfers op korte termijn terug te dringen, ontbreken.

Recht op zorg

De decentralisatie van de jeugdzorg is een belangrijk aandachtspunt in de Kinderrechtenmonitor. Gemeenten krijgen vanaf 2015 de verantwoordelijkheid voor alle jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering. De Kinderombudsman adviseert het kabinet om heldere kaders te scheppen, waarbinnen gemeenten hun taken moeten uitvoeren. Het ontbreekt momenteel aan afspraken over de minimale kwaliteit, die gemeenten moeten leveren. Dullaert: "De decentralisatie is een enorme operatie. De kwaliteit van de zorg mag niet in de verdrukking komen door de enorme snelheid waarmee dit proces wordt uitgevoerd."

Ook signaleert de Kinderombudsman dat kinderen niet altijd de zorg en voorzieningen krijgen, waar ze recht op hebben. Duizenden kinderen gaan niet naar school. De Kinderombudsman vindt dat er voor hen een oplossing moet worden gevonden met maatwerk als uitgangspunt. Steeds meer kinderen leven in armoede en kunnen daardoor niet meedoen in de maatschappij. Ook zijn er voor kinderen en jongeren lange wachttijden in de geïndiceerde zorg.

Recht op inspraak

De Kinderombudsman stelt verder dat er op diverse terreinen beter moet worden geluisterd naar kinderen. Volgens het Kinderrechtenverdrag moet de mening van het kind in alle procedures die hem of haar aangaan, worden gehoord en serieus worden genomen. Uit de monitor komt naar voren dat dit onvoldoende gebeurt, bijvoorbeeld in de rechtspraak en in de (gesloten) jeugdzorg. Het gaat om kwesties die grote impact hebben op de levens van kinderen, zoals bij omgangsregelingen tussen scheidende ouders, uithuisplaatsing, of gehoord worden als slachtoffer van een misdrijf.