Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Plan van aanpak ouderenmishandeling Noord-Holland Noord

14-03-2013

De gemeenten Alkmaar en Den Helder hebben de GGD Hollands Noorden gevraagd een regionaal plan van aanpak te maken voor de aanpak van ouderenmishandeling voor de jaren 2013 en 2014. Den Helder stelt 25.000 euro beschikbaar voor de aanpak van deze problematiek in Noord-Holland Noord.

Om ouderenmishandeling tegen te gaan, willen de gemeenten allereerst de problematiek inzichtelijk maken en een procedure voor de melding van ouderenmishandeling.

Prioriteit

Speerpunt in het plan van aanpak is gezamenlijke voorlichting door het Advies- en Steunpunt Huiselijk Geweld en de ouderenbonden. Daarnaast worden er vrijwilligers en professionals in de ouderenzorg getraind om mishandeling te herkennen en te melden. Wanneer hier sprake van is, dan is het zaak de mishandeling te stoppen door hulpverlening aan te bieden. Gezinsleden en andere mantelzorgers worden ondersteund, zodat ze niet overbelast raken. De komende tijd worden de plannen verder uitgewerkt.

In Nederland heeft naar schatting vijf tot zeven procent van de ouderen te maken met een vorm van mishandeling. Het Rijk geeft de komende jaren prioriteit aan dit onderwerp en heeft de centrumgemeenten (waaronder Den Helder) gevraagd hieraan mee te werken.