Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huisarts signaleert kindermishandeling beter

26-03-2013

Het signaleren van kindermishandeling door huisartsen vertoont het afgelopen jaar een sterke verbetering. Volgens de Inspectie voor de Gezondheidszorg voldoen nu vrijwel alle huisartsenposten aan de normen. In aanloop naar het Kamerdebat dat morgen wordt gehouden over geweld in afhankelijkheidsrelaties, stelden de artsenorganisaties een brief op over de actuele stand van zaken.

De brief is opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), de Vereniging Huisartsenposten Nederland) VHN, het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en de Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst (KNMG ). Zij geven aan dat zij kindermishandeling en huiselijk geweld als speerpunt blijven zien en veel aandacht aan het onderwerp besteden in richtlijnen, opleidingen en trainingen.

Meldcode

Huisartsenposten besteden ook veel aandacht aan het in de praktijk toepassen van de handreiking ‘Gebruik meldcode kindermishandeling in de huisartsenzorg’ die eerder door LHV en VHN werd ontwikkeld. Er is een flinke inhaalslag gemaakt, waardoor volgens de inspectie ondertussen vrijwel alle posten aan het toetsingskader van de inspectie voldoen.
Ook de komende tijd zullen huisartsen en huisartsenposten alert blijven op het signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld. De LHV en andere artsenorganisaties blijven huisartsenposten en huisartsen daarin ondersteunen, door nadrukkelijk aandacht te blijven besteden aan de implementatie van de beschikbare instrumenten, zoals: de meldcode, protocollen en samenwerkingsafspraken.

Scholing

Ook mogelijkheden om via de opleidingen van huisartsen en triagisten aandacht te besteden aan het onderwerp laten we daarbij niet onbenut, onder meer via e-learning van The Next Page. Hetzelfde geldt voor de bij- en nascholingen van de KNMG waarin kindermishandeling en huiselijk geweld een terugkerend thema vormen. Het NHG biedt verschillende cursussen op het gebied van huiselijk geweld. Door op verschillende manieren aandacht te vragen voor deze maatschappelijke problemen, leveren artsenorganisaties samen een actieve bijdrage aan het terugdringen van kindermishandeling en andere vormen van huiselijk geweld.

Meer informatie