Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Arnhem investeert in aanpak huiselijk geweld

03-07-2013

De regio Arnhem investeert tot 2015 7,5 ton extra in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het geld is onder meer bedoeld voor extra inzet bij de aanpak van loverboys, eergerelateerd geweld, ouderenmishandeling en de ‘we can young’-campagne om seksueel geweld tegen te gaan.

Nu er steeds meer bekend is over de werkwijze van loverboys en de rol van internet is duidelijk dat voorlichting, laagdrempelig advies, en hulp in de directe omgeving nog steeds van groot belang zijn. De afgelopen jaren heeft Moviera (voorheen Hera) veel werk verzet. Hierop wordt voortgebouwd. Voor de komende twee jaar is 80.000 euro extra beschikbaar.

Eergerelateerd geweld

Na de zomer beginnen ook verschillende programma’s om eergerelateerd geweld aan te pakken. Hierbij zullen onder andere leerplichtambtenaren en scholen getraind worden bij het herkennen van signalen. In totaal is hiervoor 130.000 euro beschikbaar.

Ouderenmishandeling

Op 11 juni 2013 is een regionale conferentie gehouden over de aanpak van ouderenmishandeling. Er waren zo’n honderd deelnemers uit de hele regio aanwezig. De extra middelen voor de periode 2013 tot 2015 (80.000 euro) zijn bedoeld voor het uitvoeren van verschillende projecten, campagnes, en het geven van trainingen op het terrein van onder meer financiële uitbuiting, overbelaste mantelzorgers, een meldcode en levensloopbegeleiding.

Next Step

Tot begin 2012 werd het uitstapprogramma voor tippelaars ‘Next Step’ gefinancierd met projectmiddelen vanuit het Rijk. Met IrisZorg is afgesproken om de begeleiding van de vrouwen in de toekomst voor te zetten en te onderzoeken of een deel van deze vrouwen een indicatie voor beschermd wonen kunnen krijgen. Tijdens de overgangsperiode (2013) is nog eenmalig een extra budget vanuit de gemeente nodig (50.000 euro).

We can young

Om seksueel geweld en ongelijkheid tussen jongens en meiden bespreekbaar te maken wordt het project ‘we can young’ waarbij jongeren zelf campagnes opzetten en uitvoeren regionaal uitgebreid. Hiervoor is 80.000 euro beschikbaar. De Provincie heeft ook een subsidie hiervoor toegezegd.

Kindermishandeling

Arnhem is een van de 35 centrumgemeenten voor vrouwenopvang en huiselijk geweld. Voor 2015 moet Arnhem een regiovisie maken. Hierbij worden ook de lessen verwerkt die getrokken kunnen worden uit een onderzoek van het Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) naar kindermishandeling, waar de gemeente Arnhem aan heeft meegewerkt. De nota van bevindingen die in juni gepresenteerd is bevat een schat aan waardevolle aanbevelingen. Als sprake is van complexe problematiek of vermoedens van kindermishandeling is het in Arnhem volgens het STJ goed geregeld. Waar het gaat om preventie en het verbinden van alle spelers, kunnen een aantal zaken beter. De aanbevelingen zijn belangrijke input voor het nieuwe jeugdbeleid dat de gemeente met alle partners aan het ontwerpen is in het kader van de decentralisatie van de jeugdzorg. Omdat voorkomen van kindermishandeling heel belangrijk is, wordt per direct al een projectleider aangesteld om te bewaken dat de aanbevelingen snel en efficiënt worden opgepakt.

De gemeenteraad moet voor een deel van de budgetten na de zomer nog een fiat geven.