Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Gemeenten weinig oog voor mannelijke slachtoffers

02-06-2014

Veel gemeenten hebben mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld onvoldoende in beeld, evenals de omvang van deze doelgroep. Dat blijkt uit een evaluatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2010-2012, door het Sociaal en Cultureel Planbureau.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) heeft als doel dat mensen zich thuis en buitenshuis kunnen redden en dat zij kunnen meedoen in de maatschappij. Gemeenten maken hier beleid voor. Hoe zij dit doen en waar dit toe leidt staat centraal in de wettelijk verplichte evaluatie van de Wmo. Op verzoek van het ministerie van VWS heeft het Sociaal en Cultureel Plan bureau deze evaluatie voor de tweede keer uitgevoerd.

Beleid

De zogeheten centrumgemeenten zijn verantwoordelijk voor de maatschappelijke opvang en verslavingszorg in hun regio. Alle centrumgemeenten voor vrouwenopvang maakten bovenlokaal beleid voor vrouwelijke en minderjarige slachtoffers van huiselijk geweld.

De hulp aan mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld lijkt een minder duidelijke verantwoordelijkheid van deze gemeenten. 13 van de 23 ondervraagde centrumgemeenten geven aan bovenlokaal beleid voor deze doelgroep te ontwikkelen. Slechts vier centrumgemeenten hadden (ook) lokaal beleid voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld. De helft van de ondervraagde regiogemeenten liet weten dat, als het gaat om mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld, enkel hun centrumgemeente beleid ontwikkelt op dit thema.

Mate van belangenbehartiging

Bijna alle gemeenten hebben een zogenoemde Wmo-raad ingesteld. Hierin zitten vertegenwoordigers van burgers en cliënten die kunnen meepraten over het Wmo-beleid. De onderzoekers hebben deze raden gevraagd naar de mate van belangenbehartiging voor verschillende cliëntgroepen. Als slechtste uit de bus komen de ex-gedetineerden (38% (ruim) onvoldoende en 12% (ruim) voldoende), gevolgd door de slachtoffers van huiselijk geweld (37% (ruim) onvoldoende en 31% (ruim) voldoende).