Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Stijging onderzoek kindermishandeling Noord-Holland

03-06-2014

Het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) in Noord-Holland heeft vorig jaar vaker onderzoek gedaan naar situaties waarbij mogelijk sprake was van kindermishandeling dan een jaar ervoor. De jaarcijfers van 2013 worden vandaag bekendgemaakt tijdens het congres ‘Samen sterk tegen kindermishandeling!’.

In 2013 zijn zo’n 2.250 situaties onderzocht waarbij mogelijk sprake was van kindermishandeling (incl. huiselijk geweld). Dat een lichte stijging ten opzichte van het jaar ervoor. Deze onderzoeken naar kindermishandeling worden uitgevoerd door het AMK, onderdeel van Bureau Jeugdzorg.

Echtscheidingsproblematiek

Opvallend is dat steeds meer meldingen over een vermoeden van kindermishandeling gaan over (v)echtscheidingsproblematiek, die dusdanig escaleert dat gesproken kan worden over kindermishandeling. Voor dit specifieke type meldingen constateert Bureau Jeugdzorg Noord-Holland dat professionals vaak onvoldoende raad weten met de problematiek en daarom een melding doen bij het AMK.

Daarnaast is sinds 1 juni 2013 de Wet Verplichte Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling van kracht geworden en zijn beroepskrachten verplicht een meldcode te gebruiken bij vermoedens van geweld en kindermishandeling in huiselijke kring. De al goede samenwerking met de steunpunten huiselijk geweld is daarmee verder geïntensiveerd, wat heeft geleid tot een toename van het aantal onderzoeken. Tot slot zorgt een goede samenwerking met en alertheid bij bv. politie en onderwijs voor een toename in het aantal meldingen.

Transitie jeugdzorg

Op 1 januari 2015 gaat de verantwoordelijkheid voor de jeugdzorg, inclusief het onderzoeken van meldingen over kindermishandeling, over naar de gemeenten. Lucy Schmitz, bestuurder van BJZNH pleit voor een goede borging van de preventie en aanpak van kindermishandeling: “Het gaat hier om de meest kwetsbare personen in onze samenleving, die vaak hun stem niet kunnen laten horen. Ik hoop dat de nieuwe colleges van B&W de huidige werkwijze niet verloren laten gaan. Het is van belang dat ook in de toekomst kindermishandeling efficiënt wordt aangepakt. Het gaat hierbij om het melden van kindermishandeling, het doen van onderzoek en het snel en doeltreffend inzetten van hulp.”