Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

VNG Programma Deskundigheidsbevordering voor AMHK's

03-07-2014

AMHK's kunnen zich vanaf deze maand aanmelden voor het Programma Deskundigheidsbevordering. Het programma wordt in opdracht van de VNG ontwikkeld door het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie. De VNG biedt alle AMHK's het programma kosteloos aan.

Het programma kwamt tot stand na overleg met een klankbordgroep, na afstemming met de vier brancheorganisaties voor respectievelijk AMK’s en SHG’s (Jeugdzorg Nederland, MOgroep, GGD-Nederland en Federatie Opvang) en na sondering bij de huidige ‘trekkers’ van de AMHK-vorming in de regio’s.

Uitgangspunten van het programma

Het programma gaat uit van de volgende uitgangspunten:

 • De eerste pijler in het programma is gericht op het werken vanuit een gedeelde visie en missie; het naar elkaar toegroeien van AMK- en SHG-cultuur, het kennis nemen van elkaars gedachtengoed, het expliciet maken van elkaars specifieke expertise en het vergelijken van elkaars normen- en begrippenkader;
 • De tweede pijler in het programma is de nieuwe werkwijze van het AMHK. De focus ligt hierbij op de uitgangspunten voor het AMHK en wat dat betekent voor de werkwijze. Van AMHK-medewerkers wordt straks verwacht dat zij oplossingsgericht en ondersteunend samenwerken met cliënten en ketenpartners. Zij stellen zich op als deskundige, betrouwbare professionals en partners in het samen werken aan veiligheid, vanuit een integrale en systeemgerichte aanpak. Waar nodig kunnen zij grenzen stellen in het belang van de veiligheid van de cliënt. De relatie met en de positie ten opzichte van het lokale sociale domein komen hier aan de orde. Binnen deze tweede pijler wordt gebruikgemaakt van het model-handelingsprotocol.
 • Het gaat om een meerdaags programma, bestaande uit basis- en vervolgmodulen.
 • Het programma heeft naast inhoud ook een proceskarakter en stelt cultuuraspecten aan de orde. Daarom wordt het voor elk AMHK op maat samengesteld. Daartoe wordt voorafgaand aan de uitvoering een uitgebreide intake gehouden.

Inhoud van het programma

Elk AMHK kan een programma van maximaal 8 dagdelen afnemen. Het programma bevat een basispakket van 6 dagdelen en 2 dagdelen naar keuze (niet verplicht).

 • Het basispakket is gericht op elkaar leren kennen (visie, uitgangspunten, expertise), teambuilding en stilstaan bij de belangrijkste veranderingen in de werkwijze (‘anders werken’). Dit is grofweg als volgt verdeeld in 2 dagdelen ‘Elkaar leren kennen’ en 4 dagdelen ‘Anders werken’, waarbij teambuilding in alle dagen terugkomt.
 • Het programma is vooral gericht op attitude, reflectie en kennis (in de vorm van huiswerkopdrachten en opdrachten) en niet specifiek op vaardigheidstraining.
 • Elk AMHK kan twee dagdelen kiezen uit de keuzemodulen, die een verdieping op een aantal onderwerpen bieden en waar vaardigheidstraining mogelijk is.

Maatwerk voor elk AMHK

Een belangrijke eigenschap van dit aanbod is het maatwerk karakter. De verschillende AMHK’s hebben allen een verschillend proces doorlopen.

 • In sommige regio’s was er al een intensieve samenwerking tussen SHG en AMK, in andere beperkte die zich tot casuïstiek van huiselijk geweld in gezinnen met kinderen.
 • In sommige regio’s is de AMHK-vorming eigenlijk al een jaar geleden gestart en zijn de medewerkers van AMK en SHG meegenomen in de besluiten die in dat proces vielen. In andere regio’s is het proces eigenlijk nog maar net op gang gekomen.

Ons aangeboden programma is volledig afgestemd op de situatie van het betreffende AMHK. Maar dat niet alleen: het programma staat ook in het teken van organisatieontwikkeling en teamvorming. Dat zijn bij uitstek strategische aspecten die de sturing van management en directie vereisen. Om die reden is gekozen voor een uitgebreide intake.

Met een AMHK dat aangeeft interesse te hebben voor het aangeboden traject brengen we eerst in kaart hoe de uitgangssituatie er uitziet, wat de te behalen doelen zijn en welke strategische belangen daarbij een rol spelen.

Flexibiliteit is mogelijk

Het programma dat nu wordt ontwikkeld is (maximaal) een vierdaagse training. Door de modulaire opbouw en het maatwerk karakter, is het mogelijk om de training zó samen te stellen dat het voor het betreffende AMHK het beste uitkomt. Uit oogpunt van efficiëntie wordt de training aangeboden in eenheden van hele dagen. De mate waarin die aaneengesloten zijn, of juist niet, is in overleg te bepalen.

Dat geldt ook voor de groepsgrootte. Uit overwegingen van efficiëntie hebben we de minimum groepsgrootte vastgesteld op 12 personen. Het is echter ook mogelijk om grotere groepen te trainen. Daarvoor worden dan extra trainers ingezet.

Start en doorlooptijd

De eerste AMHK-trainingen kunnen vanaf half september 2014 van start. U kunt vanaf nu afspraken maken voor de intakegesprekken (zie voor de procedure onder het kopje 'aanmelding').

Het AMHK bepaalt zelf het moment waarop een AMHK de trainingen wil beginnen. Uiteraard stelt u de data van trainingen in overleg met de trainers vast, om zo verzekerd te zijn van hun beschikbaarheid. Voorwaarde voor start van de training is dat duidelijk is welke medewerkers straks bij het AMHK zullen werken.

In overleg met de trainers bepaalt het betreffende AMHK ook het aantal af te nemen trainingen en de eventuele periode tussen de trainingsdagen .De enige voorwaarde is dat de laatste trainingen worden gegeven vóór 1 mei 2015. Anders gezegd: het trainingsaanbod van het VNG Ondersteuningsprogramma AMHK loopt van september 2014 t/m april 2015.

Kosten

De kosten voor het ontwikkelen van de training en voor het geven van de trainingen komen voor rekening van het Ondersteuningsprogramma van de VNG. De kosten voor zaal, laptop, overheadprojector en catering komen voor rekening van het betreffende AMHK.

Aanmelden

Bent u geïnteresseerd in dit trainingsprogramma? Stuur dan een e-mail naar de secretaris van het Ondersteuningsprogramma mevrouw Kwei Lan Oei. Geef daarbij zo mogelijk alvast een indicatie op welke termijn u de training wilt afnemen en om hoeveel medewerkers het gaat. Houd hierbij rekening met onderstaande data:

 • Trainingen tussen 1 oktober 2014 en 31 december 2014 worden uiterlijk 30 september 2014 ingepland.
 • Trainingen tussen 1 januari 2015 en 31 maart 2015 worden uiterlijk 30 november 2014 ingepland.
 • Trainingen tussen 1 april 2015 en 30 juni 2015 worden uiterlijk 28 februari 2015 ingepland.

Zo snel mogelijk nadat u uw belangstelling per e-mail kenbaar hebt gemaakt, neemt een van de trainers contact met u op om een afspraak te maken voor een kennismakings- en intakegesprek. Ook de contactpersoon voor uw regio benadert u nog vanuit het Ondersteuningsprogramma over deelname aan dit trainingsprogramma.