Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Actieplan voor slachtoffers van loverboys

08-12-2014

Er moet een integrale aanpak komen gericht op preventie, herkenning en opvang van slachtoffers van loverboys. Daarvoor pleit de commissie Azough in een actieplan dat vandaag wordt aangeboden aan staatssecretaris Van Rijn (VWS). Gemeenten moeten een belangrijke rol spelen in deze aanpak.

Een loverboy begint een relatie met een meisje, meestal met als doel haar tot prostitutie te dwingen. Jeugdzorgorganisaties zijn al langere tijd bezig de hulp te intensiveren en de registratie van slachtoffers te verbeteren.

Ketenaanpak

Het aantal geregistreerde jonge slachtoffers van loverboys en mensenhandel neemt al jaren toe. Volgens de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen waren er in 2009 63 Nederlandse minderjarige (vermoedelijke) slachtoffers van mensenhandel. Vorig jaar steeg dit aantal naar 165 kinderen en jongeren, voornamelijk meisjes. Het ontbreekt momenteel aan een integrale ketenaanpak voor slachtoffers van mensenhandel, variërend van vroegsignalering van kwetsbare meisjes tot intensieve behandeling van ernstig getraumatiseerde meisjes en de re-integratie in de samenleving.

Commissie Azough

In de commissie, die onder leiding staat van Naïma Azough, zitten vertegenwoordigers van de branche jeugdzorg en het kennisinstituut Movisie. De ministeries van V&J en VWS zijn als waarnemer en een vertegenwoordiger van het Bureau Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen als toehoorder betrokken. Het Nederlands Jeugdinstituut voert het secretariaat.

Vanaf januari zijn gemeenten verantwoordelijk voor de zorg aan de jeugd. ‘Gemeenten zijn een belangrijke ketenpartner’, aldus Azough. ‘Door de transitie komt de zorg dichter bij de burger en krijgen we de kans om beter te focussen op preventie. Dat kan er toe leiden dat deze – vaak – meisjes met ingewikkelde (multi)problematiek eerder gezien worden en dat erger wordt voorkomen. Wijkteams kunnen er ook voor zorgen dat specialistische hulp in een eerder stadium aangeboden wordt.

Preventie

Azough noemt het van groot belang dat gemeenten slachtoffers van loverboys zien als een groep waar ze verantwoordelijk voor zijn. Door in te zetten op preventie, zoals voorlichting, bewustwording en, programma’s op scholen en tijdige hulp moet geprobeerd worden te voorkomen dat kwetsbare meisjes in handen van loverboys of mensenhandelaren vallen. Ook moeten gemeenten aandacht hebben voor meisjes die een verhoogd risico hebben, bijvoorbeeld meisjes waarbij sprake is van intergenerationele problematiek en meisjes met een verleden van seksueel misbruik. Hiervoor moeten ze vanuit het lokale aanbod van jeugdhulp tijdige signalering en goede specialistische hulp mogelijk maken.