Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Regiovisie Noord-Holland-Noord klaar

13-10-2014

Huiselijk geweld en kindermishandeling zo veel mogelijk voorkomen en betere hulp voor slachtoffers en daders. Dat willen de negentien gemeenten in Noord-Holland-Noord de komende jaren bereiken. De hoofdlijnen van hun aanpak hebben zij vastgelegd in een Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Noord-Holland-Noord.

Kader voor lokaal beleid

De Regiovisie vormt het kader voor het lokale beleid dat iedere gemeente zelf verder vorm geeft. Uit landelijke cijfers blijkt dat in Nederland ruim negen procent van de bevolking de afgelopen vijf jaar slachtoffer is geweest van huiselijk geweld. Vaak zijn daar ook kinderen bij betrokken, als slachtoffer of als getuige. We brengen de gemeenten meer samenhang aan in de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.

‘Goede ontwikkeling’

"Een goede ontwikkeling", noemt wethouder Peter de Baat (VVD) dat. "Een Veilig Thuis is belangrijk. Deze Regiovisie Veilig Thuis is een goed voorbeeld van de groeiende samenwerking tussen de gemeenten in de regio."

Preventie

Het accent ligt op preventie: door tijdig te signaleren en direct hulp te bieden kan escalatie van geweld in veel gevallen worden voorkomen. Professionals worden getraind in het signaleren van mogelijke risico’s en leren hoe zij moeten handelen. Als het nodig is weten zij hoe ze de juiste hulp kunnen inschakelen. De wijk- en gebiedsteams die de gemeenten momenteel ontwikkelen, spelen hierbij een belangrijke rol.

Hulp dicht bij huis

Waar nodig wordt hulp geboden om het geweld te doen stoppen. Deze hulp wordt zo veel mogelijk dicht bij huis geboden en met inschakeling van het eigen sociale netwerk. Soms is er opvang nodig in het Oranjehuis. Alleen als de veiligheid daarom vraagt, is er opvang buiten de regio.

Actieplannen

De komende maanden gaan de gemeenten de Regiovisie verder uitwerken in regionale actieplannen. Hierin wordt concreet aangegeven welke maatregelen zij nemen en hoeveel geld zij hiervoor inzetten. "Als volgende stap zal voor de hele regio vanaf 1 januari bij de GGD Hollands Noorden het Algemeen Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling worden opengesteld", vertelt De Baat.

Ouderenmishandeling

Er gaat extra aandacht zijn voor ouderenmishandeling, een vorm van huiselijk geweld die nu nog weinig zichtbaar is. Naar aanleiding van het actieplan van VWS, 'Ouderen in veilige handen', is door de centrumgemeenten Alkmaar/Hoorn en Den Helder een project gestart met als doel te komen tot een sluitende aanpak van ouderenmishandeling, die aansluit op de ontwikkelingen in de regio.