Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Privacy Impact Assessment Jeugd

13-11-2014

Staatssectretarissen Van Rijn (VWS) en Teeven (VenJ) hebben de Privacy Impact Assessment (PIA) Jeugd aan de Tweede Kamer aangeboden. De PIA Jeugd is ook voorgelegd aan het College bescherming persoonsgegevens (CBP) voor advies.

Gemeenten zijn per 1 januari 2015 bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdwet. De Eerste en Tweede Kamer hebben uitdrukkelijk aandacht gevraagd voor de privacyaspecten bij de inrichting van de nieuwe taken door gemeenten. De verantwoordelijkheid voor de inrichting van de nieuwe taken ligt bij het college van B&W. Het college van B&W legt hier verantwoording over af aan de gemeenteraad. Op verzoek van de Kamer worden gemeenten hierbij ondersteund met de PIA.

CBP

Het CBP stelt vast dat de modellen en de PIA behulpzaam zijn bij het onderkennen en aanpakken van privacyrisico’s door gemeenten. Het CBP merkt verder op dat een deugdelijke wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens bij een ontkokerde, domeinbrede taakuitvoering in het sociaal domein ontbreekt. En dat dit ook kan gelden binnen een specifiek domein zoals het jeugddomein. Ook merkt het Cbp op dat er een onvoldoende wettelijke basis in de betreffende wetten zou zijn om integrale of domeinoverstijgende verwerking van persoonsgegevens mogelijk te maken. Teeven en Van Rijn onderschrijven deze stelling niet.