Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Groter risico kindermishandeling in bijstandsgezin

14-03-2014

Kinderen die opgroeien in gezinnen die afhankelijk zijn van een bijstandsuitkering lopen in die stressvolle situatie een vergroot risico op kindermishandeling. Dat blijkt uit het onderzoek ‘Kinderen in Tel 2014’ dat vandaag is verschenen.

Het Databoek Kinderen in Tel 2014 laat aan de hand van elf indicatoren op basis van het VN-Kinderrechtenverdrag zien in welke Nederlandse gemeenten er positieve ontwikkelingen zijn, maar ook waar de verschillen in leefsituatie zitten. Voor alle gemeenten en provincies in Nederland, grotendeels zelfs tot op wijkniveau, worden de gegevens uit 2011 en 2012 vergeleken.

Armste wijken

Het aantal kinderen dat in een gezin opgroeit dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen is met meer dan tien procent gestegen. Veel arme kinderen wonen buiten de grote steden. De armste wijken voor kinderen om in Nederland op te groeien zijn in Leeuwarden, Groningen, Amersfoort, Lelystad en Heerenveen. Verrassend zijn de ontwikkelingen in de grote steden. Rotterdam scoort van oudsher met de meeste wijken onder de norm. Nu komt geen enkele wijk in Rotterdam nog voor in de top tien van slechtste wijken. Amsterdam is ook vooruitgegaan, hier staan nog drie wijken in de top 100 van slechte wijken tegenover acht in 2010. Uitzondering is echter de gemeente Den Haag, daar neemt de achterstandsproblematiek juist toe.

Risico’s onderschat

De stijgende armoede is een belangrijke voorspeller voor de negatieve situatie waarin veel kinderen opgroeien. Armoede heeft grote gevolgen in het leven van een kind. De risico’s worden nog te vaak onderschat door beleidsmakers en politici. Armoede gaat vaak gepaard met meer achterstandsleerlingen, achterstandswijken en meldingen van kindermishandeling.

Jaarlijks zijn er in Nederland ruim 118.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, verwaarlozing, misbruik of getuige van huiselijk geweld.

Aanbevelingen

Kinderen in Tel doet een aantal aanbevelingen aan gemeenten om ervoor te zorgen dat alle kinderen in Nederland dezelfde ontwikkelingskansen krijgen:

  • Stem het jeugdzorgbeleid af op het armoedebeleid, de gemeente wordt per 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg: met de juiste aanpak van armoede, is de kans groot dat er minder jeugdzorg nodig is.
  • Zorg voor een structureel armoedebeleidsplan gefocust op kinderen. De huidige hulp komt nu vaak van particuliere initiatieven, waardoor verschillen in voorzieningen voor kinderen per gemeente ontstaan. Een gemeentelijk armoedebeleid is een belangrijk instrument om de leefsituatie van alle kinderen te verbeteren.
  • Zorg als gemeente dat je kinderen en jongeren concreet en actief betrekt door hun mening mee te nemen bij de inrichting van goede voorzieningen.
  • Monitor het aantal kinderen en jongeren dat opgroeit in gezinnen die leven rond de armoedegrens, om na te kunnen blijven gaan of zij behoefte hebben aan ondersteuning.
  • Stel waar nodig een kindpakket samen, met basisbenodigdheden voor kinderen, zoals bijvoorbeeld lessen voor een zwemdiploma en deelname aan vrijetijdsbezigheid, zodat aan de plicht voldaan wordt van het VN-Kinderrechtenverdrag om toe te zien op een toereikende levensstandaard voor alle kinderen in Nederland.

externe linkKinderen in Tel