Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jaarwerkprogramma Inspectie Jeugdzorg 2014

16-01-2014

De Inspectie Jeugdzorg heeft haar Jaarwerkprogramma 2014 gepresenteerd. Het staat voor een groot deel in het teken van de naderende transitie jeugdzorg. Gemeenten zijn vanaf 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van alle vormen van jeugdhulp volgens het principe één gezin, één plan, één regisseur.

Het toezicht op de kwaliteit wordt uitgevoerd door de vijf samenwerkende jeugdinspecties (Onderwijs, Gezondheidszorg, Jeugdzorg, Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Veiligheid en Justitie). Dit toezicht richt zich op de effectiviteit van het jeugdstelsel als geheel (zoals de samenwerking tussen organisaties op lokaal niveau). Ook dit jaar houdt de inspectie toezicht op het functioneren van instellingen voor jeugdzorg, onderzoekt zij door instellingen gemelde calamiteiten, signalen van burgers en professionals en controleert zij of instellingen de toezeggingen tot verbetering nakomen.

Risico’s

Het toezicht van de inspectie is risico-gebaseerd. Dit betekent dat de inspectie toezicht houdt op die plaatsen waar volgens haar eigen inschatting de risico’s voor jongeren het grootst zijn. Dit toezicht kan zowel aangekondigd als onverwacht plaatsvinden. Naast het reguliere toezicht op instellingen en de onderzoeken naar calamiteiten, incidenten en signalen omvat het werkprogramma voor 2014 verder het toezicht op de kwaliteit in algemene zin en het toezicht op de naleving van de wettelijke eisen.

Naleving wettelijke eisen

Het toezicht op de naleving van de wettelijke eisen voor de jeugdzorg wordt uitgevoerd door de Inspectie Jeugdzorg, veelal in samenwerking met andere inspecties. Belangrijke onderzoeksthema’s in 2014 zijn: jeugdzorgplus, opvang alleenstaande minderjarige vreemdelingen en kindermishandeling. Daarnaast geldt dit toezicht natuurlijk ook voor alle reguliere jeugdzorginstellingen.

Verder zal de inspectie zich dit jaar verder voorbereiden op een aantal nieuwe taken die zij in het kader van de nieuwe Jeugdwet krijgt toebedeeld. Voorbeelden hiervan zijn het indienen van tuchtklachten en het opleggen van bestuurlijke boetes.