Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Jeugdzorg in de bres voor slachtoffers loverboys en mensenhandel

16-01-2014

De jeugdzorg maakt zich zorgen over de aanpak van loverboy- en mensenhandelproblematiek in Nederland. Al jaren nemen de cijfers van het aantal slachtoffers toe. Daarom stelt de sector een commissie in die op korte termijn op een aantal punten vooruitgang moet boeken.

Binnen de zorg voor jeugd (ggz, jeugdzorg, jeugdzorgplus, awbz) en bij andere organisaties die zich bezighouden met het signaleren en begeleiden van slachtoffers is veel kennis en kunde over loverboy-problematiek aanwezig. De zorg voor en de behandeling van slachtoffers is gespecialiseerd en op maat. De sector acht het van groot belang om deze op maatwerk gerichte aanpak voort te zetten, maar dan wel in nog meer samenhang met onderwijs, gemeenten, politie en justitie. De aanwezige expertise binnen de verschillende instanties is versnipperd en wordt onvoldoende structureel benut. Om eerder te kunnen ingrijpen en herhaald slachtofferschap te voorkomen is onderzoek, registratie en nog meer aandacht voor preventie, vroegsignalering en nazorg van groot belang.

Zo snel mogelijk

Gezien de omvang van de problematiek pleit de jeugdzorg sector er voor zo snel mogelijk te beginnen met het verwezenlijken van verbeteringen. Dat kan niet alleen vanuit de jeugdzorgsector, dat vraagt om een brede benadering. De sector neemt hierbij het initiatief en de verantwoordelijkheid om samenwerking met anderen nog beter te coƶrdineren en deze te verbinden met de transitie binnen de jeugdzorg.

Expertisecentrum

Een landelijk expertisecentrum van waaruit gericht onderzoek wordt verricht, waar kennisbundeling en kennisdeling plaatsvindt waardoor best practices omgezet kunnen worden naar algemeen practice zou een aanzet voor een oplossing zijn om zorg voor slachtoffers te verbeteren en tot een effectievere aanpak van daders te komen.
Het huidige externe linkExpertise Centrum Kwetsbare Meiden, waarbij inmiddels vele organisaties en professionals zijn aangesloten zal daarom worden versterkt en het (virtuele) knooppunt van alle activiteiten worden. Alle zorg voor jeugdpartners worden van harte uitgenodigd zich aan te sluiten bij dit initiatief zodat ze betrokken zijn bij de ontwikkelingen en we elkaar met kennis, kunde en ervaring kunnen versterken.

Commissie

Een door de sector ingestelde commissie zal op korte termijn met een uitwerking van plannen komen. Deze commissie wordt gevormd door Ans van de Maat (Intermetzo), Lou Repetur (MOVISIE), Renate de Vries (Jeugdhulp op Maat), en een vertegenwoordiger van Fier! en Horizon. Daarnaast zal een onafhankelijke voorzitter worden benoemd. Deze commissie wordt ondersteund door een netwerkteam bestaande uit een vertegenwoordiging van verschillende justitiƫle organisaties.

Het initiatief voor dit programma wordt ondersteund door Jeugdzorg Nederland.