Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld in Rijksbegroting 2015

17-09-2014

Er komt volgend jaar een onderzoek naar de aard en omvang van huiselijk geweld en kindermishandeling. Daarnaast zal in 2015 een onderzoek over de aard en omvang van ouderenmishandeling worden afgerond. Dat staat in de begroting van het ministerie van VWS, die gisteren bekend is gemaakt.

De begroting gaat uiteraard ook in op de op handen zijnde decentralisaties in het sociale domein. Gemeenten stellen een regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling op, en zijn momenteel volop bezig met de inrichting van het Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling (AMHK). In 2015 geldt een door het veld opgezet kwaliteitskader voor de hele jeugdhulp. Zo krijgen ouders en kinderen de zekerheid dat de hulp zoveel mogelijk door geregistreerde – dus goed opgeleide – professionals wordt uitgevoerd.

Kwaliteitsimpuls

Ook wordt in 2015 een duurzaam en flexibel stelsel van hulp en opvang voor alle slachtoffers van geweld in huiselijke kring van kracht. Hieraan is een kwaliteitsimpuls ‘Aanpak geweld in huiselijke kring’ gekoppeld. Aan de decentralisatie-uitkering vrouwenopvang zal daarom structureel 10 miljoen euro worden toegevoegd.

Kindermishandeling

Met de invoering van de Jeugdwet op 1 januari 2015 zijn gemeenten bestuurlijk en financieel verantwoordelijk voor de ondersteuning, hulp en zorg van jeugdigen (jeugdhulp). De minister is verantwoordelijk voor het bevorderen van een effectieve aanpak van kindermishandeling, onder andere door de uitvoering van het Actieplan aanpak kindermishandeling 2012–2016 externe linkKinderen Veilig.

Het Rijk en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zullen gemeenten ondersteuning bieden bij de organisatie van de aanpak van kindermishandeling. Multidisciplinaire samenwerking en de samenwerking van het AMHK met andere organisaties zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Daarnaast wil het Rijk zich meer richten op een goede werking van de regelgeving, richtlijnen en afspraken die de afgelopen jaren zijn gemaakt.

Download