Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

‘Betrek ouders bij hulp kinderen na huiselijk geweld’

19-02-2014

Het is belangrijk om ouders te betrekken bij de hulpverlening aan hun kinderen na huiselijk geweld. Waarschijnlijk hangt beter psychisch functioneren van ouders na deelname aan een oudergroep samen met minder klachten bij kinderen. Dat concludeert Mathilde Overbeek in haar onderzoek, waarop zij morgen promoveert aan de VU Amsterdam.

Overbeek onderzocht interventies voor kinderen die geweld tussen hun ouders of verzorgers meemaakten. Deze kinderen lopen een ongeveer even hoge kans gedragsproblemen te ontwikkelen als kinderen die zelf lichamelijk zijn mishandeld. Verschillende interventies voor zowel kinderen als ouders zijn al ontwikkeld en onderzoek naar de werkzaamheid van deze interventies laat veelbelovende resultaten zien. Op basis van eerder onderzoek kon echter nog niet worden vastgesteld welke factoren in interventies voor kinderen en hun ouders na het meemaken van huiselijk geweld zorgen voor een afname in problemen.

Vaardigheden

Overbeek onderzocht of er verschil is in werkzaamheid tussen een interventie met aandacht voor het meegemaakte partnergeweld en een interventie waarin niet over het geweld werd gepraat en ontspannende activiteiten werden ondernomen. Door deze interventies te vergelijken, kon zij nagaan of het aanleren van specifieke vaardigheden in het omgaan met het geweld zorgt voor minder problemen of dat het gebruik van algemeen werkzame factoren, zoals aandacht en structuur, voldoende is. Overbeek concludeert dat de huidige aanpak van het verwerken van het huiselijk geweld minder belangrijk lijkt dan het toepassen van algemeen werkzame factoren zoals aandacht en structuur bij deze groep kinderen in een laagdrempelig hulpaanbod.

Kinderen in beide interventies gingen vooruit. Kinderen met meerdere risicofactoren naast partnergeweld, zoals een ouder met psychische klachten of een ouder met veel opvoedingstress, vertoonden ook minder problemen na interventie. Vooral het betrekken van ouders bij hulpverlening voor hun kinderen na partnergeweld is erg belangrijk.

Tijd

De promovenda vond geen samenhang tussen de verstreken tijd sinds het geweld gestopt was en de mate van problemen van kinderen voor aanvang van de interventie. Dit resultaat suggereert dat interventie nodig is om problemen te laten afnemen, omdat problemen dus niet lijken te dalen door het verstrijken van tijd. Er zijn geen aanwijzingen dat de problemen van kinderen met een meer risicovolle gezinsachtergrond te zwaar zijn voor deelname aan een laagdrempelige interventie. Zo’n interventie kan dan ook een goede eerste stap zijn om gezinnen in hulpverlening te betrekken.

In het onderzoek werden 164 ouder-kindparen uit heel Nederland gevolgd in hun deelname aan de traumagerichte cursussen externe linkEn nu ik…! en 'Jij hoort erbij'. Het betrof 157 moeders en 7 vaders, met kinderen tussen de 6 en 12 jaar oud.