Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Huiselijk geweld op BES-eilanden nauwelijks geregistreerd

20-01-2014

Op Bonaire, Sint Eustatius en Saba wordt van huiselijk geweld vaak geen aangifte gedaan. Dat blijkt uit het Veiligheidsbeeld BES-eilanden 2013. Tegelijk geven respondenten aan dat het in ieder geval op Sint Eustatius een van de meest voorkomende vormen van geweld is. Uit de registraties van het Korps Politie Caribisch Nederland (KPCN) is het delict echter niet apart af te leiden.

Bonaire

Op Bonaire is de aangiftebereidheid van huiselijk geweld volgens respondenten van het KPCN de laatste jaren toegenomen, met name onder vrouwelijke slachtoffers. Desondanks blijven veel incidenten van huiselijk geweld onbekend. De meldingen worden vooral gedaan door vrouwen die fysiek zijn mishandeld door hun (ex-)man. Slechts af en toe doet een man aangifte van huiselijk geweld. Meldingen van kindermishandeling komen eveneens zelden voor. 

Respondenten van het KPCN en het Openbaar Lichaam Bonaire noemen de (financiële) afhankelijkheid van vrouwen als belangrijkste reden waarom zij geen aangifte doen. Bovendien bestaan op Bonaire geen opvangmogelijkheden voor slachtoffers van huiselijk geweld, zoals blijf-van-mijn-lijfhuizen. Omdat meldingen van huiselijk geweld in diverse categorieën worden geregistreerd (zoals mishandeling, bedreiging, belaging en aanranding) is de koppeling met huiselijk geweld niet (eenvoudig) te maken.

Sint Eustatius

Hoewel de aandacht van politie en justitie voor geweldsincidenten de laatste jaren is toegenomen, heeft dit niet tot officiële registraties van huiselijk geweld geleid. Desondanks zeggen respondenten van het KPCN en het Openbaar Lichaam Sint Eustatius dat huiselijk geweld een van de meest voorkomende vormen van geweld op dit eiland is. Uit de hand gelopen echtelijke ruzies komen bij veel gezinnen bijna wekelijks voor. Gebruik van fysiek geweld is daarbij heel gebruikelijk, ook door vrouwen. Maar over slachtofferschap van mannen bij huiselijk geweld wordt niet openlijk gepraat.

De aanleiding van huiselijk geweld is meestal ruzie binnen relaties, in combinatie met het gebruik van alcohol en verdovende middelen Ook spelen armoede in gezinnen en de daarmee samenhangende financiële stress een rol: in veel gevallen gaat een ruzie over verantwoordelijkheden of geld. 

Bij huiselijk geweld zaken wordt de betrokkene(n) de verplichting opgelegd een training in communicatieve vaardigheden te volgen.

Saba

In 2012 registreerde het KPCN drie incidenten van huiselijk geweld op Saba, in 2011 was dat er één. Sinds de staatkundige transitie is er meer aandacht voor dit onderwerp, bij zowel hulpverlening als politie. Desondanks heeft noch de politie noch het OM goed zicht op de omvang van de problematiek. Dit heeft te maken met de taboesfeer rond het onderwerp. Er zijn wel signalen van deze vorm van geweld, maar huiselijk geweld is nauwelijks terug te zien in de cijfers, omdat er slechts beperkt aangifte van wordt gedaan.