Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Kindcheck opgenomen in KNMG-meldcode

23-04-2014

De KNMG heeft gisteren haar competentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld gepubliceerd. Deze handreiking benoemt welke competenties artsen nodig hebben om kindermishandeling en huiselijk geweld adequaat aan te pakken. De artsenfederatie heeft bovendien de de kindcheck opgenomen in de KNMG-meldcode.

Artsen vervullen een belangrijke rol bij het signaleren en aanpakken van kindermishandeling en huiselijk geweld. De hiervoor benodigde competenties verschillen per medische beroepsgroep. Om te bevorderen dat elke arts over de bij diens beroep passende competenties beschikt, heeft de KNMG samen met een aantal wetenschappelijke en beroepsverenigingen het externe linkcompetentieprofiel Kindermishandeling en huiselijk geweld ontwikkeld. Dit geeft  wetenschappelijke verenigingen en opleiders handvatten om competenties aan te leren.

Aanvullingen meldcode

Verder heeft de KNMG de meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld aangevuld met de eisen uit de Wet verplichte meldcode. Nieuw in de meldcode zijn de verplichte kindcheck en het recht van artsen om huiselijk geweld te melden. Voor artsen is hiervoor een externe linkonline stappenplan beschikbaar.

Kindcheck

De kindcheck houdt in dat artsen bij volwassen patiƫnten met bijvoorbeeld ernstige psychische problemen of zware verslaving voortaan moeten nagaan of zij verantwoordelijk zijn voor de verzorging en opvoeding van minderjarigen. In dat geval moet de arts het aantal en de leeftijd van deze kinderen vastleggen in het medisch dossier en de stappen van de meldcode Kindermishandeling volgen. Bij twijfel moet de arts advies inwinnen bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK). Het is de professionele inschatting van de individuele arts om te besluiten in welke gevallen een kindcheck noodzakelijk is.

Meldrecht

Met de Wet verplichte meldcode is ook een meldrecht voor artsen bij huiselijk geweld in werking getreden. Bij (vermoedens van) kindermishandeling gaf dit meldrecht artsen al de ruimte om het belang van het kind zwaarder te laten wegen dan het beroepsgeheim. Dit meldrecht is in de Wet verplichte meldcode uitgebreid naar huiselijk geweld.