Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Leefsituatie Oost-Europese migrantenkinderen onder de loep

24-09-2014

Er komt een uitgebreid onderzoek naar de leefsituatie van Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland. Aanleiding is een verkenning van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) waarin zorgen worden geuit over de leefomstandigheden van een deel van deze kinderen in ons land. Minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) heeft dat gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekendgemaakt.

Het SCP deed dit verkennende onderzoek op verzoek van de minister. Het laat zien dat een deel van de Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen te maken heeft met slechte woon– en leefomstandigheden en een gebrekkige beheersing van de Nederlandse taal. In sommige situaties leidt dit tot ontwortelde en onthechte pubers die spijbelen of voortijdig school verlaten.

Huiselijk geweld

Verder bestaat er bezorgdheid over de Poolse kinderen die op campings en in recreatieparken wonen, vanwege het grotere risico op blootstelling aan drankmisbruik, vechtpartijen en huiselijk geweld.

Vanuit het veld komen diverse signalen van alcoholproblemen van ouders uit met name Polen. De crisisdienst jeugdzorg in een grote stad gaf aan regelmatig gezinnen uit Midden- en Oost-Europa te zien, waaronder veel Polen, in huisverbodsituaties. Ook dit heeft vaak een achtergrond in alcoholmisbruik.

Inzicht

Het verdiepende onderzoek dat Asscher laat uitvoeren door het SCP is onder meer bedoeld om zicht te krijgen op de omvang van de groep Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen waar het niet goed mee gaat. Ook moet het inzicht bieden in de verschillen tussen de groepen en de knelpunten in de doorstroom naar vervolgonderwijs zichtbaar maken.

Het SCP concludeert dat de situatie niet zo ernstig is dat acuut ingrijpen nodig is. Asscher wil bekijken hoe de situatie voor migrantenkinderen die het moeilijk hebben verbeterd kan worden. Ook gaan de Nederlandse ambassades in Polen, Bulgarije en Roemenië meer voorlichting geven aan ouders over de gevolgen van een verhuizing naar Nederland.

Download

externe link Aanbiedingsbrief van minister Asscher (SZW) bij het rapport ‘Poolse, Bulgaarse en Roemeense kinderen in Nederland.
pdf-bestand Rapport Poolse Bulgaarse en Roemeense-kinderen in Nederland, Een verkenning van hun leefsituatie (pdf-bestand 1,3 MB, via www.rijksoverheid.nl).