Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Veilig Thuis organisaties: tips indienen jaardocument 2015

03-09-2015

Alle Veilig Thuis-organisaties moeten vóór 1 juni 2016 een jaardocument indienen over het jaar 2015. Het is daarom van belang dat zij dit jaar al in hun administratie rekening houden met de informatie die voor het jaardocument nodig is. Het ministerie van VWS organiseert in oktober/november enkele voorlichtingsbijeenkomsten om de Veilig Thuis-organisaties nader te informeren.

In de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015) is, als onderdeel van de kwaliteitseisen voor Veilig Thuis, vastgelegd dat elke Veilig Thuis-organisatie vanaf het verslagjaar 2015 jaarlijks verantwoording aflegt over de geleverde prestaties en het functioneren. Dit gebeurt door middel van een jaardocument.

Basis voor de verantwoordingseisen zijn art. 4.2.10, 4.2.13 en 4.2.14 van de Wmo 2015. Deze zijn nader uitgewerkt in de Uitvoeringsregeling Wmo, hoofdstuk 3, paragraaf 1.

Drie onderdelen

Het jaardocument bestaat uit drie onderdelen:

  • het maatschappelijk verslag,
  • de jaarrekening
  • de kwantitatieve gegevens.

Informatiebijeenkomsten

Het ministerie van VWS organiseert in oktober/november enkele voorlichtingsbijeenkomsten om managers en controllers van alle Veilig Thuis-organisaties nader over het beleidsdocument te informeren. In de loop van september worden de data voor de bijeenkomsten bekend gemaakt zodat belangstellenden zich kunnen inschrijven.

Meer informatie

Op www.jaarverslagenzorg.nl staat een format voor het jaardocument Veilig Thuis. Hierin staat precies welke gegevens worden gevraagd en hoe deze kunnen worden aangeleverd bij het CIBG, dat in opdracht van het ministerie van VWS de gegevens uit het jaardocument beheert.