Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Rekenkamer publiceert rapport Zaanse Jeugdteams

16-02-2015

Verschillende elementen in de Zaanse aanpak van het werken in jeugdteams kunnen bijdragen aan het succes van de transformatie Jeugdzorg. Dat stelt de Rekenkamer Zaanstad in het onderzoek Transformatie zorg voor de Jeugd. Het onderzoeksrapport werd afgelopen vrijdag gepubliceerd.

Vooruitlopend op de transitie heeft de gemeente Zaanstad al twee jaar geoefend met de nieuwe jeugdhulpverleningsstructuur door vijf wijkgerichte Jeugdteams in te richten. Zo konden vroegtijdig ervaringen worden verzameld over de nieuwe werkwijze. De rekenkamer Zaanstad heeft onderzocht hoe deze voorbereiding verliep, of de eerder gesignaleerde verbeterpunten zijn opgepakt en hoe er wordt geleerd van de opgedane ervaringen.

Eigen kracht

De Jeugdteamleden en samenwerkingspartners zien vooral meerwaarde voor het tijdig realiseren van integrale, kwalitatief goede hulp aan zoveel mogelijk gezinnen met een hulpvraag. Daarnaast kan de aanpak bijdragen aan het versterken van de eigen kracht van gezinnen en wordt er meer ruimte gelaten aan professionals. Ten slotte bestaat de verwachting dat de nieuwe werkwijze zal gaan bijdragen aan het beheersbaar houden van de kosten voor de jeugdzorg.

Aanbevelingen

De rekenkamer heeft vijf aanbevelingen geformuleerd. Twee daarvan richten zich op het optimaliseren van het leren van de werkwijze van de Jeugdteams. De andere aanbevelingen gaan over het verhelderen van de regierol van de Jeugdteams, het verbeteren van het inzicht in en overzicht van risico’s en beheersmaatregelen en over het monitoren van aannames door de raad. Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels in een bestuurlijke reactie laten weten vier van de vijf aanbevelingen over te nemen.