Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Onderzoek naar Meldcode huiselijk geweld

19-06-2015

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) laat op dit moment een quickscan uitvoeren naar de werking van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Doel van het onderzoek is om een beeld te krijgen van hoe beroepskrachten het werken met de meldcode ervaren. De quickscan moet algemene conclusies geven over het gebruik van de meldcode door professionals en eventuele verbeterpunten in de uitvoering benoemen. Het onderzoek bestaat uit een kwantitatief (enquête) en een kwalitatief onderdeel (groepsinterviews).

Enquête

Deze quickscan start met een kwantitatief onderzoek onder professionals uit de voor de wet meldcode relevante sectoren. De MOgroep verspreid twee versies: één voor het sociaal werk en één voor peuterspeelzaalwerk/Kinderopvang/Onderwijs.

In het onderzoek wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:

  1. Het signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling (inclusief ouderenmishandeling)
  2. Het toepassen van de stappen van meldcode
  3. Kindcheck
  4. Bekendheid en scholing
  5. De rol van Veilig Thuis

Groepsinterviews

Op basis van de resultaten van de enquête, vinden in september en oktober groepsinterviews plaats. In deze interviews wordt verder ingegaan op opvallende bevindingen, ervaringen vanuit de praktijk en knelpunten en verbetermogelijkheden.

Het onderzoek zal eind 2015 worden afgerond en het onderzoeksrapport wordt door het ministerie van VWS aangeboden aan de Tweede Kamer. Het onderzoek wordt uitgevoerd door BMC Onderzoek.

Meer informatie

Zie voor meer informatie en deelname aan het onderzoek: externe linkMOgroep.nl