Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Wet tegen huwelijksdwang op 5 december in werking

21-10-2015

De Wet tegengaan huwelijksdwang zal op 5 december van dit jaar al in werking treden. De nieuwe wet bepaalt dat in het buitenland gesloten huwelijken door minderjarige personen niet langer in Nederland erkend zullen worden, tenzij beide echtgenoten intussen de leeftijd van achttien jaar bereikt hebben.

Bij de vaststelling van het tijdstip van de inwerkingtreding van de Wet tegengaan huwelijksdwang is afgeweken van de vaste verandermomenten (1 januari en 1 juli). Reden hiervoor is de politieke verontwaardiging over het aantal kindbruiden dat asiel krijgt in Nederland.

Wet raadgevend referendum

De wet kan pas in werking treden als voldaan is aan de Wet raadgevend referendum. In die wet is bepaald dat een tijdstip van inwerkingtreding van een wet waarover een referendum kan worden gehouden, niet eerder wordt gesteld dan acht weken na de mededeling van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties in de Staatscourant van zijn besluit.