Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Verbeterpunten Veilig Thuis Utrecht, Drenthe, Noord en Midden Limburg

25-11-2015

De kwaliteit van Veilig Thuis-organisaties in Drenthe, Noord en Midden Limburg en Utrecht is in augustus en september onderzocht door de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg. Er blijken nog veel verbeterpunten.

De inspecties hebben in een toetsingskader 24 verwachtingen opgesteld waaraan de Veilig Thuis organisaties moeten voldoen. De organisaties moeten de komende tijd concrete verbetermaatregelen treffen die ertoe leiden dat wordt voldaan aan alle verwachtingen.

Utrecht

Veilig Thuis Utrecht voldoet aan 20 van de 24 verwachtingen. Deze organisatie is te allen tijde bereikbaar en beschikbaar, zet de organisatie gekwalificeerde professionals in, houden deze professionals goed zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens en zorgen zij ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Verbeterpunten zijn dat de organisattie niet over één registratiesysteem beschikt en onderzoek wordt niet altijd binnen vijf dagen na ontvangst van de melding gestart.
Zie: externe link Inspectie Jeugdzorg

Noord en Midden Limburg

Veilig Thuis Noord en Midden Limburg voldoet aan 16 van de 24 verwachtingen. Deze organisaties zetten gekwalificeerde professionals in en zorgen de medewerkers ervoor dat acuut onveilige situaties worden opgeheven. Aan de andere kant beschikt Noord en Midden Limburg niet over kwalitatief en kwantitatief voldoende materieel en is een vertrouwensarts niet 24/7 bereikbaar.
Zie: externe link Inspectie Jeugdzorg

Drenthe

Veilig Thuis Drenthe voldoet slechts aan 8 van de 24 verwachtingen. Verbeterpunten zijn onder andere dat Veilig Thuis Drenthe niet te allen tijde bereikbaar en beschikbaar is en dat professionals onvoldoende zicht houden op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens.
Zie: externe link Inspectie Jeugdzorg

Toezicht

In Nederland zijn er 26 Veilig Thuis-organisaties. De inspecties voeren in 2015 en 2016 stapsgewijs toezicht uit bij alle organisaties. Doel daarvan is om te onderzoeken in hoeverre de organisaties voldoen aan (wettelijke) randvoorwaarden, zicht houden op de veiligheid en voorzien in de voorwaarden om een verantwoorde uitvoering van hun taken te kunnen realiseren.

Eerder werd Veilig Thuis Friesland al onderzocht.