Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Justitiële Verkenningen over ouderenmishandeling

30-12-2015

Het decembernummer van het tijdschrift Justitiële Verkenningen staat volledig in het teken van ouderenmishandeling. Diverse experts laten in artikelen hun licht schijnen op de verschillende kanten van dit fenomeen.

Grip

Er is de afgelopen jaren veel aandacht voor het fenomeen ouderenmishandeling. Toch blijkt het moeilijk om echt grip op het probleem te krijgen. Zo is het nog altijd onduidelijk in welke mate ouderenmishandeling voorkomt. Wel is er steeds meer bekend over de risicofactoren, terwijl het bewustzijn van ouderen zelf, hun directe omgeving en hulpverleners toeneemt.

In dit themanummer komen de diverse aspecten van ouderenmishandeling aan de orde. Er is voor gekozen om ook aandacht te schenken aan vormen van criminaliteit waarvan ouderen slachtoffer worden.

Prevalentie van ouderenmishandeling

Het eerste artikel, geschreven door Inger Plaisier en Mirjam de Klerk, inventariseert wat tot nu toe bekend is over de aard en omvang van ouderenmishandeling. Zij bekijken de mogelijkheden om nader onderzoek te doen naar de prevalentie van ouderenmishandeling en de problemen die zich daarbij voordoen.

Ontspoorde zorg

Het huidige beleid ter bestrijding van ouderenmishandeling wordt in een beknopt overzicht namens VWS beschreven door José Pattiwael en Ingrid Brons. Jolanda Lindenberg, Yuliya Mysyuk en Rudi Westendorp leveren kritiek op de gebruikelijke benaderingswijzen van ouderenmishandeling. Deze leggen vaak de nadruk op individuele factoren. Hierdoor wordt miskend dat veel ouderen zich (ook) mishandeld of verwaarloosd voelen door ‘het systeem’, door de manier waarop instituties zijn georganiseerd.

Theo Royers focust in zijn bijdrage op zogeheten ontspoorde zorg, waarbij ouderenmishandeling optreedt als een gevolg van intermenselijke mechanismen in de relatie tussen de zorgvragende oudere en de zorggevende (mantel)zorger.

Financieel misbruik

In een artikel over het levenstestament behandelt Chanien Engelbertink de vraag hoe een mens regie kan houden over zijn eigen leven, ook in omstandigheden van afhankelijkheid, kwetsbaarheid en zelfs wilsonbekwaamheid. Lucas Cremers en Esther de Kluijs beschrijven de ervaringen van de financiële recherche en het Openbaar Ministerie bij de vervolging van financieel misbruik van ouderen.

Ben Rovers en Sally Mesu komen tot enkele opvallende bevindingen in hun artikel over woningovervallen op ouderen. Ouderen blijken vaker dan jongere mensen verzet te bieden. Tot slot een bijdrage van Math Akkermans, die de vraag beantwoordt in welke mate 65-plussers slachtoffer zijn van veelvoorkomende criminaliteit zoals gewelds-, vermogens- en vandalismedelicten.

Meer informatie

externe linkJustitiële Verkenningen over ouderenmishandeling (december 2015)