Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Hoorzitting en Algemeen Overleg Kindermishandeling/GIA

13-10-2016

De Tweede Kamer besprak deze week het advies van Jan-Dirk Sprokkereef over het aanscherpen van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Maandag kon het veld tijdens een hoorzitting zijn stem laten horen. Gisteren vergaderde de Kamercommissie voor VWS over de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA). De aanscherping van de Wet meldcode is daar een onderdeel van.

Verbeteren

Maandag werd tijdens de hoorzitting onder andere besproken of de voorgestelde aanscherping tot de gewenste verbeteringen leidt. De meeste veldpartijen delen de wens om de aanpak te verbeteren. Veel partijen spreken hierbij vanuit het perspectief van kindermishandeling.

Veilig Thuis benadrukte dat de aanpak gericht is op alle vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties. De versterking van de handelingsvaardigheid is welkom; deskundigheidsbevordering en meer aandachtsfunctionarissen kunnen op brede bijval rekenen.

Neveneffecten

De systeemaanpassingen roepen zowel bijval als kritiek op. De radarfunctie kan op bijval rekenen, vooral van organisaties die staan voor de belangen van kinderen, zoals de Kinderombudsman en Taskforce. De praktijk is kritisch en ervaart de aanscherping als een verkapte meldplicht, met alle ongewenste neveneffecten van dien.

Professionals zijn met name bang dat een meldplicht ertoe kan leiden dat gezinnen zorg gaan mijden en dat de drempel voor het zoeken van hulp hoger wordt. Er wordt gevraagd om meer intersectorale samenwerking bij vaststelling van de veldnorm, meer inzet op preventie en deskundigheid(sbevordering) en meer vertrouwensartsen.

Voortgangsrapportage GIA

Gisteren stond in de Tweede Kamer de voortgangsrapportage Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA) op de agenda. In het debat over aanscherping van de Wet meldcode focust het grote merendeel van de volksvertegenwoordigers op kindermishandeling. De Kamer hecht daarbij belang aan de stem van het kind. Kamerlid Volp bracht in dat de aanpak de hele breedte van GIA betreft, en de staatssecretaris noemde specifiek de aanpak van ouderenmishandeling en financiële uitbuiting.

Stand van zaken

De staatssecretaris benadrukt hoe hard er in het veld gewerkt wordt aan verbetering van de aanpak. Hij zegt de Kamer toe in januari 2017 in een volgende voortgangsrapportage antwoord te geven op de vragen. Het zal dan gaan over de stand van zaken op tal van onderwerpen: stroomlijnen en samenhang uitvoeringsfase hele dossier, impactanalyse, veldnormen, aandachtsfunctionarissen, advies forensische expertise, kindcheck, en IGZ toezicht bij VT organisaties.

De Kamer wordt in november geïnformeerd over ouderenmishandeling en financiële uitbuiting. De aanpassingen in de wet Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die nodig zijn t.b.v. de aanscherping van de Wet meldcode wordt ter informatie naar de Kamer gestuurd.

Links

  • Kijk voor een uitgebreid verslag van de hoorzitting en het Algemeen Overleg op de externe linkwebsite van Movisie
  • De stukken van het Algemeen Overleg zijn beschikbaar op de website van de externe link Tweede Kamer