Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Meer aandacht nodig voor meldcode bij organisaties van VenJ

14-01-2016

Bij justitiële inrichtingen, reclasseringsorganisaties, Regionale Instellingen voor Beschermd Wonen (RIBW’s) en Halt moet meer aandacht uitgaan naar de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. Dat stelt de Inspectie Veiligheid en Justitie.

Uit onderzoek van de Inspectie blijkt dat 30 procent van de medewerkers van deze organisaties,  bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling de meldcode niet toe te passen. Dit betekent weliswaar niet dat zij niks met deze vermoedens doen, maar wel dat zij niet (expliciet) de stappen van de meldcode volgen. De Inspectie acht dat onvoldoende.

Bekendheid

De bekendheid van de meldcode bij medewerkers in organisaties die over een meldcode beschik¬ken, is bij zowel de justitiële inrichtingen als de RIBW’s laag. Van de medewerkers in justitiële inrichtingen weet slechts 35 procent dat de organisatie hierover beschikt. Bij de RIBW’s is dit 59 procent. De percentages bij de reclasseringsorganisaties en Halt liggen hoger: respectievelijk 93 procent en 100 procent van de medewerkers daar zijn van de aanwezigheid van de meldcode op de hoogte.

Aanbevelingen

De Inspectie beveelt de organisaties aan de huidige meldcode te evalueren en aan te vullen met ontbrekende elementen. Hierbij dient specifieke aandacht uit te gaan naar het volledig beschrijven van de kindcheck en de omgang met vertrouwelijke gegevens. Verder adviseert zij de meldcode geregeld onder de aandacht van medewerkers te brengen, zodat zij op de hoogte zijn van het bestaan en de werking van de meldcode. In ieder geval dienen de sleutelfiguren die een centrale rol hebben in het constateren van signalen, volledig op de hoogte te zijn van het gebruik van de meldcode.