Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Concept aanpak huiselijk geweld Noord- en Oost-Veluwe ter inzage

25-02-2016

Het college van B&W van Apeldoorn heeft de concept 'transformatieagenda huiselijk geweld en kindermishandeling 2016 – 2019' ter inzage aangeboden. In de transformatieagenda staan de visie, doelen en actiepunten voor de regio Noord- en Oost-Veluwe (14 gemeenten) op het gebied van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Inwoners en andere belanghebbenden kunnen de komende vier weken hun zienswijze schriftelijk kenmerk maken. De reacties worden meegenomen in het definitieve voorstel aan het college en de gemeenteraad.

Doelen

Twee doelen staan in de concept transformatieagenda de komende jaren centraal:

  1. Iedereen is zich bewust van de schadelijke gevolgen van huiselijk geweld en kindermishandeling en voelt zich medeverantwoordelijk, waardoor tijdig wordt gesignaleerd en actie wordt ondernomen. Het resultaat is dat de duur van het geweld wordt verkort wat bijdraagt aan het duurzaam stoppen van geweld;
  2. Onder casusregie wordt huiselijk geweld en kindermishandeling zo snel mogelijk gestopt en wordt efficiënt en effectief samengewerkt met betrokkenen aan een duurzaam veilige thuissituatie.

In de transformatieagenda is ook een paragraaf toegevoegd waarin de specifieke Apeldoornse speerpunten voor de aanpak worden uitgelegd.

Meer informatie

externe linkOfficiële bekendmakingen