Logo Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

huiselijkgeweld.nl

Inspecties: Kwaliteit Veilig Thuis moet snel verbeteren

02-03-2016

De kwaliteit van een groot aantal Veilig Thuis organisaties dient snel verbeterd te worden. Dat concluderen de Inspecties Jeugdzorg en Gezondheidszorg in een vandaag verschenen rapport.

Vanwege de cruciale rol die Veilig Thuis heeft in het lokale veld en de risico’s die samenhangen met het opstarten van een nieuwe organisatie, hebben de inspecties besloten om Veilig Thuis nauwlettend te volgen. De inspecties voeren hun toezicht stapsgewijs in. In de tweede helft van 2015 is Stap 1 uitgevoerd, gericht op de basisvoorwaarden binnen de thema’s: (wettelijke) randvoorwaarden, veiligheid en organisatie. Deze thema’s zijn uitgewerkt in een toetsingskader.

Knelpunten

Bij een groot deel van de Veilig Thuis organisaties blijkt dringend verbetering nodig op een viertal verwachtingen van het toetsingskader. Zo houdt tweederde van de organisaties nog niet voldoende zicht op de veiligheid van alle leden van gezinnen en huishoudens, met name van gezinnen en huishoudens die op de wachtlijsten staan. Hoewel Veilig Thuis 24/7 telefonisch bereikbaar is, is bij het merendeel van de organisaties de inzetbaarheid van medewerkers in het algemeen en van vertrouwensartsen in het bijzonder nog niet 24/7 georganiseerd.

Een meerderheid van de Veilig Thuis organisaties beschikte niet over voldoende personeel om alle taken (binnen de wettelijke termijnen) uit te voeren. Het personeelstekort wordt door de organisaties mede genoemd als oorzaak van het ontstaan van wachtlijsten. De inspecties beoordelen het bestaan van structurele wachtlijsten bij Veilig Thuis als onaanvaardbaar.

Ten tijde van het onderzoek beschikte het merendeel van de Veilig Thuis organisaties nog niet over één registratiesysteem. Evenmin was een procedure beschikbaar voor het opvragen van informatie bij andere organisaties van Veilig huis. Inmiddels zijn landelijke richtlijnen ontwikkeld en hebben alle organisaties één registratiesysteem aangeschaft, zodat deze knelpunten naar verwachting in het eerste kwartaal van 2016 zullen zijn opgelost.

Positief

Op drie verwachtingen uit het toetsingskader scoren de meeste Veilig Thuis organisaties positief. Zo zijn de organisaties over het algemeen goed in staat om acuut onveilige situaties in kaart te brengen en direct op te heffen. Bij vrijwel alle Veilig Thuis organisaties werken professionals die goed gekwalificeerd zijn voor hun taken. Bovendien spant Veilig Thuis zich in om hulp te bieden in samenhang met het lokale veld. Daarnaast zien de inspecties bij verschillende organisaties inspirerende werkwijzen en goede voorbeelden die van meerwaarde kunnen zijn voor de andere organisaties (good practices).

De inspecties hebben inmiddels verbetermaatregelen en verbeterplannen ontvangen waaruit blijkt dat er bij alle Veilig thuis organisaties hard gewerkt wordt om in de eerste helft van 2016 aan de verwachtingen uit het toetsingskader Stap 1 te voldoen.

Meer informatie

externe linkInspectie Jeugdzorg.nl